Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1921

Josvas 12

1

Dei kongarne austanfor Jordan som Israels-sønerne vann yver og tok landet frå millom Arnonåi og Hermonfjellet, med alle moarne i aust,

2

det var fyrst Sihon, amoritarkongen, som budde i Hesbon og rådde yver landet nordanfor Aroer innmed Arnonåi - frå midt i åi - og yver helvti av Gilead til Jabbokåi, som er landskilet mot Ammons-sønerne,

3

og yver moarne på austsida, upp til Kinneretsjøen, og ned til Moavatnet eller Saltsjøen, burt imot Bet-ha-Jesjimot og sud under Pisgaliderne;

4

so var det riket åt Og, kongen i Basan, ein av deim som var att av kjempefolket; han budde i Astarot og Edre’i,

5

og rådde yver fjellbygderne kring Hermon, og yver Salka, og yver heile Basan, til landskilet mot gesuritarne og ma’akatitarne, og yver helvti av Gilead, til landskilet mot Sihon, kongen i Hesbon.

6

Det var dei som Moses, Herrens tenar, og Israels-borni hadde vunne yver; og Moses, Herrens tenar, let rubenitarne og gaditarne og den eine helvti av Manasse-ætti få landet deira til eigedom.

7

Og dei kongarne som Josva og Israels-sønerne vann yver i landet vestanfor Jordan, frå Ba’al-Gad i Libanonsdalen til svadknausen som ris upp imot Se’ir - det landet som Josva skifte ut åt Israels-ætterne, grein for grein -

8

i fjellbygderne og på låglandet og på moarne og i liderne og i øydemarki og i Sudlandet, kongarne yver hetitarne og amoritarne og kananitarne og perizitarne og hevitarne og jebusitarne,

9

det var: Kongen i Jeriko, ein, kongen i Aj, som ligg tett med Betel, ein,

10

kongen i Jerusalem, ein, kongen i Hebron, ein,

11

kongen i Jarmut, ein, kongen i Lakis, ein,

12

kongen i Eglon, ein, kongen i Geser, ein,

13

kongen i Debir, ein, kongen i Geder, ein,

14

kongen i Horma, ein, kongen i Arad, ein,

15

kongen i Libna, ein, kongen i Adullam, ein,

16

kongen i Makkeda, ein, kongen i Betel, ein,

17

kongen i Tappuah, ein, kongen i Hefer, ein,

18

kongen i Afek, ein, kongen i Lassaron, ein,

19

kongen i Madon, ein, kongen i Hasor, ein,

20

kongen i Simron-Meron, ein, kongen i Aksaf, ein,

21

kongen i Ta’anak, ein, kongen i Megiddo, ein,

22

kongen i Kedes, ein, kongen i Jokneam innmed Karmel, ein,

23

kongen i Dor på Dorhøgderne, ein, kongen yver Gojim attmed Gilgal, ein,

24

kongen i Tirsa, ein, i alt ein og tretti kongar.

Norwegian Bible 1921
Public Domain: 1921