Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1921

Nehemias 12

1

Dette er dei prestarne og levitarne som for heim med Zerubbabel Sealtielsson og Jesua: Seraja, Jirmeja, Ezra,

2

Amarja, Malluk, Hattus,

3

Sekanja, Rehum, Meremot,

4

Iddo, Ginnetoi, Abia,

5

Mijjamin, Ma’adja, Bilga,

6

Semaja, Jojarib, Jedaja,

7

Sallu, Amok, Hilkia og Jedaja. Dette var hovdingarne for prestarne og for brørne sine på Jesuas tid.

8

Og levitarne var: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda, Mattanja, som saman med brørne sine styrde med lovsongen,

9

medan Bakbukja og Unno, brørne deira, stod midt fyre deim etter vaktskift.

10

Jesua fekk sonen Jojakim, Jojakim fekk sonen Eljasib, og Eljasib Jojada.

11

Jojada fekk sonen Jonatan, og Jonatan Jaddua.

12

På Jojakims tid var desse hovdingar for preste-ættarne: For Seraja Meraja, for Jeremia Hananja,

13

for Ezra Mesullam, for Amarja Johanan,

14

for Meluki Jonatan, for Sebanja Josef,

15

for Harim Adna, for Merajot Helkai,

16

for Iddo Zakarja, for Ginneton Mesullam,

17

for Abia Zikri, for Minjamin, for Moadja Piltai,

18

for Bilga Sammua, for Semaja Jonatan,

19

for Jojarib Mattenai, for Jedaja Uzzi,

20

for Sallai Kallai, for Amok Eber,

21

for Hilkia Hasabja, for Jedaja Netanel.

22

I Eljasibs, i Jojada og Johanan og Jaddua si tid, vart hovdingarne for levitættgreinerne uppskrivne; like eins prestarne i styringstidi åt persaren Darius.

23

Levi-sønerne, ættarhovdingarne, er uppskrivne i krønikeboki heilt fram til dagarne hans Johanan Eljasibsson.

24

Levithovdingarne var: Hasabja, Serebja og Jesua Kadmielsson og brørne deira, som stod midt imot deim og song lovsongen og takkesongen, etter som gudsmannen David hadde bode, ein songarflokk attmed hin.

25

Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon og Akkub var portvaktarar og heldt vakt ved upplagsromi ved portarne.

26

Dette var ættarhovdingarne i dagarne hans Jojakim, son åt Jesua Josadaksson, og i jarlen Nehemia og den skriftlærde presten Ezra si tid.

27

Då muren kring Jerusalem skulde verta vigd, henta dei levitarne frå alle bustaderne deira og førde deim til Jerusalem, til å halda vigsla og gledehøgtid med lov og song, med cymblar og harpor og cithrar.

28

Då samla songar-sønerne seg frå kverven kring Jerusalem og frå netofatitgardarne,

29

frå Bet-Haggilgal og frå landet kring Geba og Azmavet; songarane hadde bygt seg gardar rundt ikring Jerusalem.

30

Prestarne og levitarne reinsa seg, og dei reinsa folket og portarne og muren.

31

Eg let hovdingarne i Juda stiga upp på muren. So skipa eg tvo store songkorar og festferder. Den eine gjekk til høgre uppå muren fram mot Møkporten.

32

Etter dei gjekk Hosaja og den eine helvti av Juda-hovdingarne,

33

og so Azarja, Ezra, Mesullam,

34

Juda, Benjamin, Semaja og Jeremia,

35

like eins nokre av prestesønerne med lurar; dinæst Zakarja, son åt Jonatan, son åt Semaja, son åt Mattanja, son åt Mikaja, son åt Zakkur, son åt Asaf,

36

og so brørne hans: Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma’ai, Netanel, Juda, og Hanani med spelgognerne åt gudsmannen David. Den skriftlærde Ezra gjekk fyre deim.

37

Dei gjekk yver Kjeldeporten og beint upp tropperne til Davidsbyen, der ein stig upp på muren ovanfor Davidshuset, heilt fram til Vatsporten i aust.

38

Den andre songkoren gjekk til vinstre, og der fylgde eg og den andre helvti av folket uppå muren, yver Omnstårnet burt til den breide muren,

39

yver Efraimsporten, Gamleporten og Fiskeporten, gjenom Hananeltårnet og Hammeatårnet, heilt fram til Saueporten. Dei stana ved Fengselsporten.

40

So stelte dei seg upp i Guds hus båe songkorarne; like eins eg og helvti av formennerne med meg,

41

og prestarne Eljakim, Ma’aseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Zakarja og Hananja med lurar,

42

og Ma’aseja, Semaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malkia, Elam og Ezer. Og songarane let songen ljoma, og føraren deira var Jizrahja.

43

Dei ofra den dagen store offer og gledde seg; for Gud hadde kveikt gleda hjå folket; ogso kvinnorne og borni gledde seg. Og gleda frå Jerusalem høyrdest langan leid.

44

Samstundes vart det uppnemt menner til å hava tilsyn med upplagsromi for reidorne, fyrstegrøda og tiendi, til å gøyma der det som lovi heimla prestarne og levitarne frå bymarkerne. Dei var fegne i Juda for at prestarne og levitarne gjorde tenesta.

45

Og dei tok vare på det som var til å taka vare på ved gudstenesta og reinsingarne. Like eins gjorde songarane og portvaktarane sine tenestor, soleis som David og Salomo, son hans, hadde bode;

46

for alt i gamall tid, i Davids dagar, og songarhovdingen Asafs dagar, ljoda lovsongar og takkesongar til Gud.

47

Og i Zerubbabels og Nehemias dagar gav heile Israel songarane og portvaktarane dei reidorne dei skulde hava frå dag til annan. Levitarne fekk sine heilage gåvor, og dei reidde ut heilage gåvor til Arons-sønerne.

Norwegian Bible 1921
Public Domain: 1921