बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

प्रकाश ८

थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोसे निसरेमला लाहा छाप ब्‍लमा स्‍वर्गरी ओस्‍पन घण्‍टा गङसलधोना सुनसान तजी।

जमाहेन्‍से ङाइ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबा गोर निस स्‍वर्गदूतगदेदा म्राङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा गोर निस बिगुल पिन्‍जी।

ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिक म्‍हरला पोइमो ताङ थोसी धूप म्राबा ग्‍लाला ङामरी राप्‍जी। ठिला ङाच्‍छापट्टि मुबा म्‍हरला धूप म्राबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला प्रार्थनादेन छ्‌यामनोन फुल्‍बाला लागिरी थेदा ल्‍हानान धूप पिन्‍जी।

स्‍वर्गदूतला याग्‍याम ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूपला म्‍युगु परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला प्रार्थनादेन छ्‌यामनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तोर निजी।

जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतसे पोइमो ताङ थोसी धूप म्राबा ग्‍लाला मे पोइमो ताङरी युसी जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी। ओच्‍छे गडङगुडुङ मु ठेङ्‌सी तिप्‍लीङ खसी सङगुल निजी।

जमाहेन्‍से थे बिगुल थोबा गोर निसनोन स्‍वर्गदूतगदे बिगुल ह्राप्‍बारी ठीक तजी।

जमाहेन्‍से जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छापट्टि मुबा स्‍वर्गदूत गिकसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍जी। थेनोन धुइरी का दोङ्बा सेर्बादेन मे जम्‍बुलिङरी ल्‍हानान ताइजी। थेतबासेलमा जम्‍बुलिङला भो सोमरी भो गिक दोङगदेला भो सोमरी भो गिक ओच्‍छे जम्‍मान छेगदेएनोन क्रोजी।

न्‍हीरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍बा धुइरी मे लुङ्बा घ्रेन गङ ह्रङ्‌बा स्‍हे गिक समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍जी। ओच्‍छे समुन्‍द्रला क्‍युइ भो सोमरी भो गिक का दोजी।

ओच्‍छे समुन्‍द्ररी मुबा जम्‍मान जन्‍तुगदे भो सोमरी भो गिक सिजी। थेह्रङ् लसीन पानी जहाजगदेएनोन भो सोमरी भो गिक नाश तजी।

१०

थेह्रङ् लसीन सोमरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍जी। थेनोन धुइरी लुङ्बा मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बान घ्रेन सार गिक मुग्‍याम भो सोम स्‍योङगदेला भो गिकरीदेन क्‍युइला मुहानगदेरी ताइजी।

११

थे सारला मिन “कम्‍बा” मुबा। थे सारसे भो सोम क्‍युइरी भो गिक कम्‍ना लजी। थे कम्‍बा क्‍युइ थुङ्बा ल्‍हानान म्‍हिगदे सिजी।

१२

दोःसी ब्‍लिरेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍जी। थेनोन धुइरी धिनी, लनीदेन सारगदेला भो सोमला भो गिकरी तिगै स्‍हेसे तोजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेला भो सोमरी भो गिक धोप तजी। चुह्रङ् लसी धिनदेन म्‍हुनएनोन भो सोमरी भो गिक धोपधोप तजी।

१३

ङाइ च्‍याबान लमा मुरी ग्‍वाइ गिक फ्‍याङ्‌बान लबा म्राङ्जी। थे ग्‍वाइसे क्रिङ्‌बान चुह्रङ् भिसी भिजी, “दुखन दुख, जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदेदा ल्‍हानान दुख तला। तिग्‍दा भिसम दाहेन्‍से बिगुल ह्राप्‍बारी बाँकी मुबा अर्गु गोर सोम स्‍वर्गदूतसे बिगुल ह्राप्‍बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.