बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

प्रकाश १८

जमाहेन्‍से ङाइ स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूत गिक स्‍वर्गग्‍याम मार फाप्‍बान लबा म्राङ्जी। थेदेन छ्‌याम घ्रेन अधिकार मुबा। ओच्‍छे थेला य्‍हालदेन शक्तिसे लमा जम्‍बुलिङ नाङनोन य्‍हाल य्‍हाल तजी।

थे स्‍वर्गदूतसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “थे शहर नाश तजी! थे घ्रेन शहर बेबिलोन नाश तजी, थे घ्रेन शहर शैतानदेन थेला दूतगदे चिबा दिम दोबा मुला, ओच्‍छे जम्‍मान नइबा आत्‍मागदेदेन चरागदे चिबा ग्‍ला दोजी।

तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा थेला आज्‍यबा गेसे लमा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदे अङगुरला निङगुसे ङ्‌य्‍होइबा ह्रङ्नोन तबा मुला। ओच्‍छे जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदे थेदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा मुला, थेला थेह्रङ्बा ब्रेल्‍सी भ्रबा सेमसे लमा जम्‍बुलिङला व्‍यापारीगदे फ्‍युक्‍पो दोबा मुला।”

जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गग्‍याम चुह्रङ् भिबान लबा अर्गु काइ थेःजी, “ङाला म्‍हिगदे, एनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी खउ। आहिन्‍सम थेसे लबा पापरी एनीगदेएनोन परब तला, ओच्‍छे थेसे याङ्बा सजाय एनीगदेसेनोन नातोःला।

तिग्‍दा भिसम थेसे पापथोरी पाप लबासे लमा थेला नइबा गेगदे स्‍वर्गधोनान धोबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेसे लबा आज्‍यबा गेगदे ढन्‍बा मुला।

थेसे एनीगदेदा तिग लबा मुला, थेदाएनोन एनीगदेसे थेह्रङ्नोन लउ। ओच्‍छे थेसे जुन गे लबा मुला एनीगदेसे थेदा थे भन्‍दा दोब्‍बर नाङ फागो। थेसे एनीगदेला लागिरी जुन स्‍हे दोङ्‌सी खोरेरी ठीक लबा मुबा थे भन्‍दा ल्‍हाना खरो स्‍हे एनीगदेसे थेदा पिन्‍गो।

थेसे मोजमजा लसी जति मान याङ्बा मुला, ओतेन थेदा दुखदेन सुर्दा पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे घमण्‍ड लसी सेम न्‍हङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌मुला। ‘ङा ग्‍लेस्‍या दोसी चिबा मुला, ङा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे आहिन। थेतबासेलमा ङाइ खाइमै सुर्दा लआतोः।’

थेतबासेलमा तिरेरीन थेथोरी कालदेन सुर्दा ओच्‍छे रोगदेन अनिकाल खला। ओच्‍छे थेदा मेसे ख्राङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेला निसाफ लबा परमप्रभु परमेश्‍वर शक्तिशाली मुला।”

थेदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बादेन मोजमजा लसी चिबा जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदे थेदा क्रोबा मेला म्‍युगु म्राङ्सी क्राबा क्रिङ्‌बा लला।

१०

थेदा पिन्‍बा सजाय नाआतोःगै भिसी थेनीगदे लोङ्सी थारेङनोन राप्‍सी चुह्रङ् भिजी, “अम्‍मै गाते आज्‍यबा ताम, परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा घ्रेन शक्तिशाली बेबिलोन शहर, एसे लबा आज्‍यबा गेसे लमा ए छिन्‍नङरीन नाश तबा मुला।”

११

जम्‍बुलिङला व्‍यापारीगदे थेला लागिरी क्राबा क्रिङ्‌बा लला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे लबा व्‍यापारला सामानगदे दोःसी खालैसेन आग्‍लु।

१२

म्‍हर, म्‍हुइ, रत्‍न, मोतीदेन मलमलला क्‍वानगदे वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वानगदे, रेशमला क्‍वानगदे, वाला क्‍वानगदे, जम्‍मान खाल्‍ला बास्‍ना खबा सिङ, हात्तीला स्‍वाग्‍याम स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदे, ल्‍हानान महँगो जम्‍मान सिङ, काँसग्‍याम स्‍होबा स्‍हेगदे, फाइग्‍याम स्‍होबा स्‍हेगदे, ओच्‍छे सिङ्‍गमरमरग्‍याम स्‍होबा स्‍हेगदे,

१३

सिङकाउली, मसला, बास्‍ना खबा धूप, मूर्र, तार धूप, अङगुरला निङगु, छ्‌युगु, ब्रा, ग्‍वा, म्‍हे, मुइ, ग्‍युगदे, तागदे, रथगदे, नोकरगदेदेन लडाइरी भ्रेबा म्‍हिगदेदाएनोन खालैसेन आग्‍लु।

१४

थे व्‍यापारीगदेसे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “बेबिलोन, एला सेमसे म्‍हन्‍बा जम्‍मान स्‍हेगदे एग्‍याम ब्‍यन्‍बा मुला। ओच्‍छे एला धन सम्‍पत्तिदेन जम्‍मान झक्‍झक्‍बा स्‍हेगदे नाश तसी जिन्‍बा मुला। दोःसी एसे थे जम्‍मान स्‍हे खाइमै आयाङ्।

१५

थे घ्रेन शहररी व्‍यापार लसी धनी तबा व्‍यापारीगदे थेदा पिन्‍बा घ्रेन सजाय म्राङ्सी लोङ्सी थारेङनोन राप्‍सी चिला। ओच्‍छे चुह्रङ् भिबान क्राबा क्रिङ्‌बा लला,

१६

“अम्‍मै गाते आज्‍यबा ताम, मलमलला क्‍वान, वाला वाला पिङगैदेन वाला क्‍वान क्‍वान्‍बा ओच्‍छे म्‍हरदेन रत्‍न ओच्‍छे मोतीगदे क्‍वान्‍सी ज्‍योबा मुबा।

१७

तिग्‍दा भिसम छिन्‍नङरीन एला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति नाश तबा मुला।” जम्‍मान पानी जहाजला कप्‍तानदेन पानी जहाजरी भ्रबा म्‍हिगदे ओच्‍छे पानी जहाज चलब लबा म्‍हिगदेदेन समुन्‍द्रग्‍याम व्‍यापार लबा म्‍हिगदे थारेङनोन राप्‍सी चिजी।

१८

ओच्‍छे थे घ्रेन शहर क्रोसी थोन्‍बा म्‍युगु म्राङ्सी, “चुह्रङ्बा घ्रेन शहर ह्रङ्‌बा अर्गु खजिबै शहर आरेबा” भिसी क्रिङ्‌जी।

१९

थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला थोबोरी धुलु युसी चुह्रङ् भिबान क्रिङ्‌जी, “अम्‍मै गाते आज्‍यबा ताम, थेरी मुबा धन सम्‍पत्तिग्‍याम पानी जहाजला धनीगदे फ्‍युक्‍पो दोबा मुबा। तर थे शहर छिन्‍नङरीन क्रोसी नाश तजी।

२०

स्‍वर्गरी मुबागदे, थे नाश तबासे लमा एनीगदे ताङ्‍गो! परमेश्‍वरला म्‍हिगदे, मुल चेलागदेदेन अगमवक्तागदे, एनीगदे जम्‍मान ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे एनीगदेदा अन्‍याय लबासे लमा परमेश्‍वरसे थेदा सजाय पिन्‍बा मुला।”

२१

जमाहेन्‍से शक्तिशाली स्‍वर्गदूत गिकसे ह्रान्‍दा ह्रङ्‌बान घ्रेन युङबा गिक थीसी चुह्रङ् भिबान थे युङबा समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍जी, “थे घ्रेन शहर बेबिलोनदाएनोन चुह्रङ् लसीन भ्‍याङ्‍ला, ओच्‍छे थेदा दोःसी खाइमै आम्राङ्।

२२

थेरी वीणादेन बाँसुरी ओच्‍छे बिगुलदेन व्‍हाइ गोबागदेला काइ थेःआम्‍याङ्। थेरी जम्‍मान खाल्‍ला बुट्टा स्‍हेङ्‌बा म्‍हिगदेएनोन खाइमै आस्‍याप। ओच्‍छे थेरी ह्रान्‍दा ङ्‌यबाएनोन खाइमै थेःआम्‍याङ्।

२३

थेरी खाइमै नाङसल आम्रा। ओच्‍छे थेरी म्‍हाछारदेन चाङछारला काइएनोन खाइमै थेःआम्‍याङ्। तिग्‍दा भिसम एला व्‍यापारीगदे जम्‍बुलिङला घ्रेन घ्रेन म्‍हिगदे मुबा। ओच्‍छे एला तन्‍त्रमन्‍त्रसे य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ठगब लबा मुबा।

२४

थे शहररीन अगमवक्तागदे, परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन जम्‍बुलिङरी साइबा जम्‍मान म्‍हिगदेला का स्‍याप्‍बा मुबा।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.