बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

फिलेमोन ४

य्‍हाङदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌पुङ्‌ला भिसी परमेश्‍वरसे कबुल लबा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङ होशियार तसी चिइ, आहिन्‍सम एनीगदे न्‍हङला खालै थे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌आम्‍याङ्।

तिग्‍दा भिसम ओन्‍माला म्‍हिगदेदा ह्रङ्नोन य्‍हाङदाएनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा मुला। तर थेनीगदेला लागिरी थे समाचार गे आखेल्‍बा तजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे थे समाचार सेमरी थान्‍सी विश्‍वास आलनी।

दाहेन्‍से य्‍हाङ विश्‍वास लबागदे चा थे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्म्‍याङ्ला। परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ङाइ बोमोला झोकरी ‘थेनीगदेदा ङाइ स्‍होबा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी थेनीगदे खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्’ भिसी घ्रान फाजी।” तसैनोन जम्‍बुलिङ स्‍होमाहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे लबा जम्‍मान गे पूरा तबान मुला।

तिग्‍दा भिसम थेसे अर्गु ग्‍लारीनोन निसरेला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “परमेश्‍वरसे जम्‍मान गे लसी जिन्‍माहेन्‍से निसरेमाकुनु ब्‍लप्‍बा न्‍हजी।”

दोःसी थेसे चु तामला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ङाइ ब्‍लप्‍बा न्‍हबाला लागिरी स्‍होबा ग्‍लारी थेनीगदे खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्।”

तसैनोन परमेश्‍वरसे स्‍होबा थे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी अझन कोइ कोइ म्‍हि वाङ्‍म्‍याङ्‍‍ला। ओच्‍छे ङाच्‍छान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसीनोन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे चा थे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‍आम्‍याङ्‍नी।

थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌म्‍याङ्बाला लागिरी अर्गु धिन स्‍होजी। थे धिन चा “तिनीला धिन” भिसी तोगब लजी। परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दिङ लिच्‍छा दाऊद ग्‍लेग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिनी एनीगदेसे परमेश्‍वरला काइ थेःजी भिसम ह्राङला सेम कोङ्‌ना थालउ।” चु ताम ङाइ ङाच्‍छाएनोन पाङ्सी जिन्‍बा मुबा।

चुदे यहोशूसे थेनीगदेदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी धोना लबा हिन्‍सम परमेश्‍वरसे थे अर्गु धिनना तामनोन आतेःसेला मुबा।

थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे निसरेकुनु ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरीनोन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला स्‍होबा मुला।

१०

परमेश्‍वरसे गे लसी जिन्‍माहेन्‍से ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ह्रङ् लसी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्बा म्‍हिगदेसेनोन गे लसी जिन्‍माहेन्‍से ब्‍लप्‍बा न्‍हला।

११

परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बासे लमा ओन्‍माला म्‍हिगदे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌आम्‍याङ्‌नी। तर य्‍हाङ न्‍हङरी खालैनोन थेह्रङ् आतबाला लागिरी य्‍हाङ जम्‍मासेन थे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्बारी खम्‍तेधोना भङ लइ।

१२

परमेश्‍वरला छोन्‍बो बचन मी गे लसी चिबा शक्ति हिन्‍ना। चु न्‍हीलोनपट्टि धार मुबा तरवार भन्‍दा छ्‌यार्बा मुला। चुसे म्‍हिला आत्‍मा, ल्‍हुइ, थेला जी जीदेन नख्रुला टाङगदेन फेला ओच्‍छे म्‍हिला सेमला तामदेन लबारी म्‍हाइबा गे ठीक मुला कि आरे भिसी च्‍याला।

१३

परमेश्‍वरसे म्राङ्आखम्‍बा ताम तिगैनोन आरे। थेला ङाच्‍छा जम्‍मान ताम प्रस्‍टन मुला। य्‍हाङसे लबा जम्‍मान गेला हिसाब थेदान उन्‍तोःला।

१४

थेतबासेलमा य्‍हाङसे लबा विश्‍वासरी अझ य्‍हाङ कोङ्‌सी चिइ। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी फेप्‍बा परमेश्‍वरला झा येशून परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा य्‍हाङला मुल म्‍हि हिन्‍ना।

१५

परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे न्‍हङला घ्रेन म्‍हि य्‍हाङला येशूदा य्‍हाङला जम्‍मान कमजोरीगदे था मुला। तिग्‍दा भिसम थेदाएनोन य्‍हाङदा ह्रङ्नोन जम्‍मान तामरी फसब लबारी म्‍हाइजी। तर थेसे पाप चा आलनी।

१६

थेतबासेलमा य्‍हाङ आलोङ्ना दया लबा परमेश्‍वरला ठिला ङाच्‍छापट्टि निइ। दुख तबा धुइरी य्‍हाङसे थेरी थेला दयामायाग्‍याम ह्रो याङ्ला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.