बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

१ तिमोथी ७

चु मल्‍कीसेदेक शालेम भिबा य्‍हुल्‍साला ग्‍लेदेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि मुबा। अब्राहाम गोर ब्‍लि ग्‍लेदेन लडाइ लसी ढासी दोःसी खबा धुइरी मल्‍कीसेदेकसे स्‍याप्‍सी मोलम पिन्‍जी।

अब्राहामसे ग्‍लेगदेदा ढासी भबा जम्‍मान स्‍हेगदेग्‍याम भो च्‍युइला भो गिक फेसी मल्‍कीसेदेकदा पिन्‍जी। मल्‍कीसेदेक भिबाला अर्थ गिक चा ठीक निसाफ लबा ग्‍ले हिन्‍ना। ओच्‍छे थे शालेम य्‍हुल्‍साला ग्‍ले तबासे लमा मल्‍कीसेदेक भिबाला अर्गु अर्थ चा शान्‍तिला ग्‍ले हिन्‍ना।

मल्‍कीसेदेकला आबा आमादेन आखे म्‍हेमे खाल हिन्‍ना भिसी तिगै भ्रिसी थान्‍बा आरे। ओच्‍छे थे न्‍हबादेन सिबा तामला बारेरीनोन तिगै भ्रिसी थान्‍बा आरे। परमेश्‍वरला झा ह्रङ्नोन थेएनोन सदनना लागिरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि दोजी।

मल्‍कीसेदेक गाते घ्रेन म्‍हि मुबा भिबा ताम एनीगदेदा था तला। य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामसेनोन लडाइरी ढासी भबा जम्‍मान स्‍हेग्‍याम भो च्‍युइला भो गिक थेदा पिन्‍जी।

परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा लेवी वंशला म्‍हिगदेएनोन अब्राहामलान सन्‍तान तसैनोन परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार ह्राङलान म्‍हिगदेग्‍याम भो च्‍युइला भो गिक किन्‍मुबा।

परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मल्‍कीसेदेक लेवी वंशला आहिन। तसैनोन थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेला म्‍हेमे अब्राहामग्‍याम भो च्‍युइला भो गिक किन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे लबा कबुलगदे याङ्तोःबा अब्राहामदा थेसे मोलम पिन्‍जी।

घ्रेन म्‍हिसे जजा म्‍हिदा मोलम पिन्‍ना भिबा ताम जम्‍मादान था मुला।

परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा सिसी निबा म्‍हिगदेसे भो च्‍युइला भो गिक किन्‍जी। तर परमेश्‍वरदा तेन्‍बा खाइमैनोन आसिबा मल्‍कीसेदेकसेनोन भो च्‍युइला भो गिक किन्‍बा मुबा।

लेवीगदेसे म्‍हिगदेग्‍याम भो च्‍युइला भो गिक किन्‍मुबा। तर चुह्रङ्‌एनोन पाङ्‌खम्‍ला, लेवीगदेला म्‍हेमे अब्राहामसे मल्‍कीसेदेकदा भो च्‍युइला भो गिक पिन्‍माहेन्‍से लेवीगदेसेनोन पिन्‍बा तला।

१०

तिग्‍दा भिसम मल्‍कीसेदेकसे अब्राहामदा स्‍याप्‍मा लेवी ह्राङला म्‍हेमे अब्राहामला ल्‍हुइरीन मुबा।

११

लेवी वंशला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा गे याङ्बा मुबा। थेतबासेलमा इस्राएलीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम ठिम याङ्जी। तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा लेवीला गे लबा ठिम अन्‍छार खालै म्‍हिदा तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबारी खम्‍बा हिन्‍सम हारूनना सन्‍तानना साटोरी मल्‍कीसेदेक ह्रङ्‌बा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि तिग्‍दा खतोःजी?

१२

तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि स्‍य्‍हान्‍दोन खाल्‍ला पोमाहेन्‍से ठिमएनोन पोतोःला।

१३

य्‍हाङला प्रभुला बारेरी चु तामगदे पाङ्बा मुला, थे अर्गु वंशला हिन्‍ना। थेला वंशला खालैसेन परमेश्‍वरदा भेटी फुल्‍बा ग्‍लारी गे लबा आरे।

१४

य्‍हाङला प्रभु मी यहूदाला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना। यहूदाला वंशग्‍याम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि स्‍होबा तामला बारेरी मोशासे तिगैनोन पाङ्बा आरे भिबा ताम जम्‍मादान था मुला।

१५

मल्‍कीसेदेक ह्रङ्‌बान परमेश्‍वरदा तेन्‍बा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि खसी जिन्‍बासे लमा दाहेन्‍से चु जम्‍मान ताम झन ज्‍यना लसी घोला।

१६

थे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला ठिम अन्‍छार स्‍होबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि आहिन। तर खाइमै नाश आतबा जुनीला शक्तिग्‍याम स्‍होबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना।

१७

तिग्‍दा भिसम थेला बारेरी बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “मल्‍कीसेदेक ह्रङ्नोन ए सदनना लागिरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना।”

१८

तिग्‍दा भिसम थे ङाच्‍छाला ठिम चा तिगै लआखम्‍बादेन गे आखेल्‍बा तबासे लमा भ्‍याङ्‍बा मुला।

१९

तिग्‍दा भिसम थे ठिमसे खजिबै स्‍हेदा तिगै दोष आरेबा स्‍होआखम्‍नी। तर दाहेन्‍से झन य्‍हाङदा ज्‍यबा आश पिन्‍बा मुला। थे आशग्‍याम य्‍हाङ परमेश्‍वरला ङामरी धोखम्‍ला।

२०

परमेश्‍वरसे ह्राङला ताम पक्‍का लबाला लागिरी घ्रान फासी चु छार ठिम शुरु लबा हिन्‍ना। चुह्रङ्बा घ्रान चसी परमेश्‍वरसे पूजा लबा स्‍य्‍हान्‍दो खजिबै म्‍हिगदेदा धम्‍बा आरे,

२१

तर येशू चा परमेश्‍वरसे घ्रान फासी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि स्‍होबा हिन्‍ना। थेला बारेरी बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “परमप्रभुसे घ्रान फासी जिन्‍बा मुला, थेसे ह्राङला सेम खाइमै आपो। ‘ए सदनना लागिरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि हिन्‍ना।’”

२२

परमेश्‍वरसे लबा ज्‍यबा कबुलला जिम्‍मा येशूसे किन्‍बा मुला।

२३

ओच्‍छे अर्गु ताम चा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबा। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे सिसी निबासे लमा सदन ह्राङला गे लबारी आखम्‍मुबा।

२४

तर येशू चा जुकजुकधोनान सोसी चिबासे लमा थे सदनना लागिरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि दोबा मुला।

२५

थेतबासेलमा येशूदा विश्‍वास लसी परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हिगदेदा थेसे सदनना लागिरी थार्ना लबारी खम्‍ला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसी पिन्‍बारी येशू सदन सोसी चिला।

२६

य्‍हाङदा तोःबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुल म्‍हि चुनोन येशू हिन्‍ना। थे पापनोन आलबादेन चोखो ओच्‍छे तिगै दोष आरेबा मुला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे थेदा पापी म्‍हिगदेग्‍याम फेसी स्‍वर्गला जम्‍मान भन्‍दा मुल ठिरी धन्‍छ्‌यापुङ्‌बा मुला।

२७

परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा अर्गु मुल म्‍हिगदेसे म्‍हिगदेला पाप माफ लबारी धिन धिननोन बलि फुल्‍तोःमुबा। तर येशूसे चा थेह्रङ् लसी बलि फुल्‍आतोःनी। तिग्‍दा भिसम थे ह्राङनोन तिरेमरीन सदनना लागिरी बलि तसी जिन्‍बा मुला।

२८

तिग्‍दा भिसम मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार कमजोर म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि स्‍होबारी धम्‍जी। तर परमेश्‍वरला झा येशूदा थे ठिम भन्‍दा लिच्‍छा परमेश्‍वरसे ह्राङसे घ्रान फाबा अन्‍छार धम्‍बा मुला। ओच्‍छे सदनना लागिरी तिगै दोष आरेबा स्‍होबा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.