पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

एफिसी ३

थेतबासेलमा ङा पावल एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिदा ख्रीष्‍ट येशूला समाचार थेःना लमा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा हिन्‍ना।

एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी परमेश्‍वरसे थेला दयामायाग्‍याम चु गे ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा मुला भिबा ताम एनीगदेसेनोन था याङ्सी जिन्‍बा मुला।

परमेश्‍वरसे ङादा थेला सेमला ताम घोना लबा मुला। चु तामला बारेरी एनीगदेला लागिरी ङाइ ङाच्‍छान जजाकी भ्रिबा मुला।

चु ताम पढब लमाहेन्‍से ख्रीष्‍टला बारेरी परमेश्‍वरला सेमरी मुबा ताम ङाइ गाते घोजीम भिसी एनीगदेसे घोखम्‍ला।

ङाच्‍छा मी परमेश्‍वरसे ह्राङला सेमला ताम म्‍हिगदेदा घोना लबा आरेमुबा। तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍माग्‍याम धम्‍बा ह्राङला मुल चेलादेन अगमवक्तागदेदा घोना लबा मुला।

चु ताम चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी विश्‍वास लमाहेन्‍से यहूदीगदेसे ह्रङ्नोन परमेश्‍वरला मोलम याङ्बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा दाहेन्‍से थेन्‍नी गिकनोन तबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम ह्राङला म्‍हिगदेदा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिसेनोन याङ्बा मुला।

ओच्‍छे परमेश्‍वरसेन दयामायादेन शक्तिग्‍याम थेला मोलम अन्‍छार ङादा चु थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा म्‍हि स्‍होजी।

परमेश्‍वरला म्‍हिगदे न्‍हङरी ङा जम्‍मान भन्‍दा गे आखेल्‍बा म्‍हि तसैनोन परमेश्‍वरसे ङादा दयामाया लसी ख्रीष्‍टग्‍याम य्‍हाङसे याङ्बा म्‍हन्‍बारीन आखम्‍बा मोलमला समाचार अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थेःना लबारी ङादा धम्‍बा मुला।

जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा परमेश्‍वरसे ह्राङला सेमला ताम दङबोहेन्‍सेन खालैदा उन्‍बा आरेबा। तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे थे ताम खाह्रङ् लसी उन्‍सी पूरा लजी भिसी जम्‍मान म्‍हिदा घोना लबा गेएनोन ङादा पिन्‍बा मुला।

१०

परमेश्‍वरला सेमला ताम चा मण्‍डलीग्‍याम ह्राङला ज्ञान बुद्धि मुरी मुबा शक्तिदेन शासन लबागदेदा उन्‍बा हिन्‍ना।

११

चु चा जुकजुकहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम पूरा लबा हिन्‍ना।

१२

ओच्‍छे य्‍हाङसे येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी थेदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी निबा भङ याङ्बा मुला।

१३

थेतबासेलमा एनीगदेला लागिरी ङाइ नाबा दुख म्राङ्सी एनीगदे आत्तेब थातउ। तिग्‍दा भिसम चु मी एनीगदेला लागिरी मान याङ्बादेन ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना।

१४

थेतबासेलमान स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हि स्‍होबा परमेश्‍वर आबादा ङाइ पुइ जूसी प्रार्थना लबा मुला।

१५

परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍माला शक्तिग्‍याम ल्‍हानान मोलम पिन्‍सी एनीगदेला सेम खाइमै याङयोङ आतबा भङ याङ्‌गै।

१६

ओच्‍छे एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा ख्रीष्‍ट सदन एनीगदेला सेमरी धन्‍छ्‌यागै। ओच्‍छे एनीगदे परमेश्‍वरला मायारी खाइमै याङयोङ आतना भङ्‍बा तसी चिखम्‍गै।

१७

थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला म्‍हिगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम ख्रीष्‍टला माया गाते ल्‍हानान मुला भिसी एनीगदेसे घोखम्‍गै।

१८

ओच्‍छे म्‍हिला ज्ञान बुद्धिसे घोबारी म्‍हाइसै घोआखम्‍बा ख्रीष्‍टला माया घोखम्‍गै। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वर खाह्रङ्बा मुला, एनीगदेएनोन थेह्रङ्बान दोखम्‍गै। चुह्रङ् लसी ङाइ एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लबा मुला।

१९

परमेश्‍वरसे य्‍हाङला गुङरी ह्राङला शक्तिग्‍याम गे लमुला। ओच्‍छे य्‍हाङसे ह्रीबादेन म्‍हन्‍बा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍मुला।

२०

य्‍हाङ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीसे ह्राङ जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी सदन मानदेन जयजयकार लतोःला। आमेन।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.