बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

रोमी ३

थेह्रङ् भिसम यहूदी तसी तिगै फाइदा आरे? ओच्‍छे खतना लसी तिगै याङ्बा आरे?

जम्‍मान तामरी फाइदा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा यहूदीगदेदा ह्राङला बचन जिम्‍मा पिन्‍बा मुबा।

चुदे थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे परमेश्‍वरला बचनथोरी विश्‍वास लबारी आखम्‍नी भिदेमा तिग परमेश्‍वर विश्‍वास लबारी आखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना?

अहँ, आहिन। म्‍हि फट्टा तसैनोन परमेश्‍वर चा सत्‍य मुला। बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “ह्राङसे सुङ्बा तामग्‍यामसेन ह्राङ सत्‍य परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी म्‍हिगदेसे था याङ्ला, ओच्‍छे निसाफ लबा धुइरी ह्राङसेन ढाला।”

तर चुदे य्‍हाङसे लबा आज्‍यबा गेग्‍याम परमेश्‍वर ज्‍यबा मुला भिसी पाङ्‌मुला भिसम य्‍हाङसे तिग पाङ्से? परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा आज्‍यबा गेला सजाय पिन्‍मा तिग परमेश्‍वरसे अन्‍याय लबा तला? ङाइ म्‍हिसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार पाङ्बा हिन्‍ना।

चु ताम हिन्‍नोन आहिन, चुदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम निसाफ लबा अधिकार आरेबा हिन्‍सम खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला निसाफ लबारी खम्‍ला?

चुदे ङाइ पाङ्बा लुसीला तामग्‍याम परमेश्‍वरदा ल्‍हानान मान तला, ओच्‍छे परमेश्‍वर सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍ना भिसम तिग्‍दा परमेश्‍वरसे ङादा झन पापी म्‍हिदा ह्रङ् लसी निसाफ लबा?

ज्‍यबा तबारी पाप गे लसै तला भिबा ताम खाइमै ज्‍यबा तला? तसैनोन कोइ कोइ म्‍हिगदेसे य्‍हाङसे चुह्रङ् पाङ्जी भिसी खिसी लसी दोष लबा मुला। चुह्रङ् लसी दोष लबा म्‍हिगदेदा चा ठीक सजाय पिन्‍ना।

दाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे भन्‍दा य्‍हाङ यहूदीगदे चा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना? आहिन। यहूदीदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे जम्‍मान पापला तहरी मुला भिसी ङाइ ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुला।

१०

बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला “परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हि खालै आरे, गिकनोन आरे।

११

घोबा म्‍हि खालै आरे, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा म्‍हाइबा म्‍हिएनोन खालै आरे।

१२

जम्‍मान म्‍हिसे परमेश्‍वरदा ख्‍लाबा मुला, गे खेल्‍बा म्‍हि गिकनोन आरे, ओच्‍छे ज्‍यबा गे लबा म्‍हिएनोन गिकनोन आरे।

१३

थेनीगदेला ओल्‍गोङ आल्‍हुबा धुर्सा ह्रङ्‌बान मुला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा फसब लबारी थेनीगदेला लेसे लुसीला ताम जे लमुला। थेनीगदेला सुङरी चा पुख्रीला ह्रङ्‌बान बिख मुला।

१४

थेनीगदेला सुङसे केःबादेन आज्‍यबा ताम जे पाङ्‌मुला।

१५

थेनीगदे म्‍हि साइबारी छ्‌यार्बा तमुला।

१६

थेनीगदे भ्रबा ग्‍यामरी दुखदेन नाश जे तमुला।

१७

ओच्‍छे शान्‍तिला ग्‍यामदा थेनीगदेसे ङोसेबान आरे।

१८

थेनीगदे परमेश्‍वर म्राङ्सी आलोङ्‍मुला।”

१९

परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी भ्रिबा ताम थे ठिमला तहरी चिबा म्‍हिगदेदा पाङ्बा ताम हिन्‍ना भिसी य्‍हाङदा था मुला। थेतबासेलमा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा राप्‍तोःला। थे धुइरी खालैसेन तिगै पाङ्‌बारी आखम।

२०

तिग्‍दा भिसम थे ठिम अन्‍छार गे लसी खालैनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम। ठिमसे चा म्‍हिसे लबा पाप उन्‍सी पिन्‍बा जे हिन्‍ना।

२१

तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे म्‍हिदा खाह्रङ् लसी ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होमुला भिबा ताम य्‍हाङसे म्राङ्बा मुला। चु ताम ठिमदेन अगमवक्तागदेसेनोन पाङ्बा मुला। तर चु चा ठिम अन्‍छार गे लसी आहिन।

२२

चुह्रङ् लसीन येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदे विश्‍वासग्‍यामनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा जम्‍मान म्‍हि गिकनोन हिन्‍ना।

२३

तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे पाप लबा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालग्‍याम थारेङ तबा मुला।

२४

तर परमेश्‍वर चा दया लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना, थेसे दयामाया लसी म्‍हिगदेदा तिगै आकिन्‍ना ओह्रङ्नोन ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूसे जम्‍मान म्‍हिला लागिरी ह्राङसेन सजाय नासी म्‍हिगदेदा पापला सजायग्‍याम फेबा मुला।

२५

परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदा य्‍हाङला लागिरी बलि तबारी पुइखजी। ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे बगब लबा का य्‍हाङला लागिरी हिन्‍ना भिबा तामरी विश्‍वास लबा म्‍हिला पापला दोष मेटब लबा मुला। चुह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे ह्राङसे लबा निसाफ ठीक हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा परमेश्‍वरसे नासी म्‍हिगदेला पापगदेदा तिगै वास्‍ता आलनी।

२६

दान्‍देनोन ह्राङ ठीक मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लजी। परमेश्‍वरसे ह्राङ ठीक निसाफ लबादेन येशूथोरी विश्‍वास लबा म्‍हिगदेग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदाएनोन ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबारी खम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी थेह्रङ् लबा हिन्‍ना।

२७

थेह्रङ् भिसम य्‍हाङसे तिग तामला लागिरी घमण्‍ड लसे? घमण्‍ड लतोःबा तामनोन आरे। तिग्‍दा भिसम चु गे खजिबै ठिम अन्‍छार भ्रसी तबा आहिन। तर विश्‍वास लबासे लमान तबा हिन्‍ना।

२८

थेतबासेलमा ठिम अन्‍छार गे लसी आहिन। तर विश्‍वास लसी जे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी खम्‍ला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला।

२९

तिग परमेश्‍वर यहूदीगदेला जे परमेश्‍वर हिन्‍ना? तिग अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला चा परमेश्‍वर आहिन? थे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेलाएनोन परमेश्‍वर हिन्‍ना।

३०

जम्‍मालान परमेश्‍वर गिकनोन हिन्‍ना। खतना लबा म्‍हि मुसै, खतना आलबा म्‍हि मुसै, जम्‍मादान परमेश्‍वरसे थेनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍यामसेन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा हिन्‍ना।

३१

चुदे य्‍हाङसे विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोखम्‍ला भिसी पाङ्‌मा तिग परमेश्‍वरला ठिमदा चा नाश लबा हिन्‍ना? पक्‍कान आहिन, बरु य्‍हाङसे थे ठिमदा पूरा लबा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.