पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

प्रेरित २४

ङारे लिच्‍छा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हननियादेन कोइ कोइ यहूदी गन्‍बागदे तर्तुल्‍लस भिबा वकीलदेन छ्‌याम थेरी खजी। थेनीगदेसे पावलदा बिरोध लबा ताम मुल हाकिम फेलिक्‍सदा घोना लजी।

पावलदा थेरी भमाहेन्‍से तर्तुल्‍लससे थेला बिरोध लसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “माननीय फेलिक्‍स ह्राङग्‍याम ङन्‍से ल्‍हानान शान्‍ति याङ्बा मुला। ओच्‍छे ह्राङसे ङन्‍ना य्‍हुलला लागिरी ल्‍हानान ज्‍यबा गेगदे लबा मुला।

चु ताम ङन्‍से जम्‍मान ग्‍लारी सदन ढन्‍सी ह्राङदा ल्‍हानान धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला।

ङादा ह्राङदेन छ्‌याम ल्‍हानान ताम पाङ्बा सेम आरे। तसैनोन दया लसी ह्राङसे ङन्‍ना ताम गिक ङ्‌यान्‍गो।

“तिग्‍दा भिसम चु म्‍हि जम्‍बुलिङ नाङलान यहूदीगदेला गुङरी हल्‍ली खल्‍ली लबादेन खानङदमान दुख पिन्‍सी भ्रबा नासरी भिबा समूहला मुल नेता हिन्‍ना।

ओच्‍छे चुसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदाएनोन नइबा तना लबारी छ्‌याइबान मुबा। थेनोन धुइरी ङन्‍से चुदा चुङ्‌जी। ङन्‍ना ठिम अन्‍छार निसाफएनोन लसेला मुबा।

तर सिपाहीगदेला हाकिम लुसियससे ङनी मुबा ग्‍लारी खसी जबरजस्‍ती थेदा ङनीग्‍याम ब्‍यन्‍सी भोर्जी।

ओच्‍छे चुदा बिरोध लबागदेदा ह्राङला ङाच्‍छा निउ भिसी कुल्‍जी। दाहेन्‍से ङन्‍से चुदा बिरोध लसी पाङ्‌मा ठीक हिन्‍ना कि आहिन भिसी ह्राङसेनोन ङ्‌योइबा छार्बा लमाहेन्‍से था याङ्ला।”

थेदेन छ्‌याम खबा यहूदीगदेसेनोन “चु जम्‍मान ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी भिजी।

१०

अञ्‍चलाधीशसे पावलदा ताम पाङ्‌पुङ्‌माहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ह्राङ ल्‍हानान दिङहेन्‍से यहूदी य्‍हुलला मुल हाकिमदेन न्‍यायाधीश हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ था याङ्जी। थेतबासेलमा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि ङादा बिरोध लबा तामला बारेरी पाङ्‌म्‍याङ्‌मा ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला।

११

ङा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी यरूशलेमरी निबा च्‍युक न्‍ही धिन भन्‍दा ल्‍हाना तबा आरे। चु ताम ह्राङसेनोन था याङ्‌खम्‍ला।

१२

ओच्‍छे चुगदेसे ङाइ खालै म्‍हिगदेदेन छ्‌याम छलफल लबाएनोन स्‍याप्‍बा आरे। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी ओच्‍छे शहररी हुल दङगा लबाएनोन स्‍याप्‍बा आरे।

१३

ओच्‍छे दान्‍दे चुगदेसे ङादा लबा दोषला तिगै सत्‍य ताम ह्राङदा उन्‍बारी आखम।

१४

“तर चु ताम ङाइ ह्राङलान ङाच्‍छापट्टि पाङ्‌खम्‍ला। ङा थार्बा याङ्बा ग्‍यामरी भ्रसी ङन्‍ना आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला। चुनोन थार्बा याङ्बा ग्‍यामदा चुगदेसे लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला समूह भिसी भिमुला। तर ङाइएनोन थेनीगदे भ्रबा ग्‍यामरीन भ्रसी मोशाला ठिमरी मुबा तामदेन अगमवक्तासे भ्रिबा किताबला जम्‍मान तामरी विश्‍वास लबान मुला।

१५

थेनीगदेसे ह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे आलबा म्‍हि न्‍हीनोन सिबाग्‍याम दोःसी सोला भिसी ङाइएनोन परमेश्‍वरथोरी आश लबा मुला।

१६

थेतबासेलमा ङाइ सदन परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा सेम थोसी भ्रबा मुला।

१७

“ल्‍हानान दिङ लिच्‍छा ङा ह्राङलान यहूदीगदेदा टाङगा पिन्‍सी ह्रो लबारीदेन परमेश्‍वरदा भेटी फुल्‍बारी यरूशलेमरी खबा मुबा।

१८

परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी फुल्‍बान लबा धुइरी चुगदेसे ङादा स्‍याप्‍बा हिन्‍ना। थे धुइरी ङाइ चोख्‍याब तबारी लतोःबा जम्‍मान गे लसी जिन्‍बा मुबा। चुगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी स्‍याप्‍मा ङादेन छ्‌याम खालै म्‍हिला हुल आरेबा ओच्‍छे हुल दङगाएनोन तबा आरेबा।

१९

तर एशिया भिबा ग्‍लाग्‍याम खबा कोइ कोइ यहूदीगदेसे ङादा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी म्राङ्बा मुबा। चुदे ङाला बिरोधरी तिगै ताम पाङ्तोःबा मुसम थेनीगदे चा ह्राङ मुबा ग्‍लारी खसी ङाला बिरोधरी उजुर लदोमुबा।

२०

आहिन्‍सम, ङा यहूदी अदालतला ङाच्‍छापट्टि राप्‍बा धुइरी ङाला तिग दोष स्‍याप्‍जी थे दोष चुरी मुबा म्‍हिगदेसेन पाङ्‌गै।

२१

तर ङाइ थेनीगदेला ङाच्‍छा क्रिङ्सी चु ताम जे पाङ्बा हिन्‍ना, ‘सिबागदे दोःसी सोला’ भिसी विश्‍वास लबासे लमा तिनी ह्राङनीला ङाच्‍छा ङादा चु मुद्दा तबान मुला।”

२२

चु तामला बारेरी फेलिक्‍सदा जम्‍मान ताम था तबासे लमा थेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से पावलदा बिरोध लबागदेदा “सिपाहीगदेला हाकिम लुसियस चुरी खमाहेन्‍से ङाइ एनीगदेला मुद्दा छिनब लसी पिन्‍ना” भिबा स्‍होसी पुइजी।

२३

जमाहेन्‍से फेलिक्‍ससे कप्‍तानदा “पावलदा ज्‍यना लसी ख्रुङ्‌सी चिउ, तर थेदा ल्‍हानान कडाएनोन थालउ। ओच्‍छे थेदा तोःबा स्‍हेगदे थेला ह्रोगदेसे पिन्‍बारी खमा थेला ह्रोगदेदा रोकब थालउ” भिसी कुल्‍जी।

२४

तिगै धिन लिच्‍छा फेलिक्‍ससे ह्राङला यहूदी म्रिङ द्रूसिल्‍लादा छ्‌यामनोन भसी खजी, ओच्‍छे थेसे पावलदा ङ्‌योइसी ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा बारेला ताम पावलग्‍याम ङ्‌यान्‍जी।

२५

पावलसे थेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लतोःबा मुला ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरसे लबा निसाफला बारेरी पाङ्‌मा फेलिक्‍स आत्तेब तसी पावलदा “दान्‍देदा ए निउ, तजी भिसम ङाइ एदा ङ्‌योइला” भिसी भिजी।

२६

पावलसे थेदा टाङगा पिन्‍ना वा भिबा आश लसी पावलदा धुइ धुइरी ङ्‌योइसी ताम लमुबा।

२७

न्‍ही दिङ लिच्‍छा फेलिक्‍सला ग्‍लारी पर्किअस फेस्‍तस भिबा हाकिम खजी। ओच्‍छे फेलिक्‍ससे यहूदीगदेदा ताङ्ना लबाला लागिरी पावलदा झ्‍याल्‍खानरीन थान्‍सी निजी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.