पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

प्रेरित २२

“ङाला ह्रोगदे ह्राङनीला ओन्‍छाङरी ङाइ ङाला बारेरी पाङ्‌बारी छ्‌याइबा ताम ङ्‌यान्‍गो।”

पावलसे हिब्रू ग्‍योइरी ताम पाङ्बा थेःसी थेनीगदे झन कुटिसी चिजी।

जमाहेन्‍से पावलसे चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, “ङा किलिकिया भिबा ग्‍लाला टार्सस शहररी न्‍हबा यहूदी हिन्‍ना। तर ङा यरूशलेम शहररी गमलिएल भिबा म्‍हिला कुरी छर्बा हिन्‍ना। गमलिएल गुरुग्‍यामनोन ङाइ य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला ठिम अन्‍छार लोप्‍तोःबा जम्‍मान ताम लोप्‍जी। तिनी ह्राङनीसे सेमहेन्‍से परमेश्‍वरदा खाह्रङ् लसी तेन्‍बा मुला ङाइनोन थेह्रङ् लसीन तेन्‍बा मुबा।

ओच्‍छे ङाइ थार्बा याङ्बा ग्‍यामरी भ्रबा म्‍हिगदेदा सिबाधोनान तोसी ह्रेम्‍फेबेदेन म्रिङम्‍हेमे न्‍हीदान चुङ्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी।

ङाइ पाङ्बा चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला गन्‍बागदेसेनोन पाङ्‌खम्‍ला। थेनीगदेसेन दमस्‍कस भिबा ग्‍लारी मुबा यहूदी ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा चिठी भ्रिसी ङादा पुइजी। थे चिठीरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मादान चुङ्बा अधिकार ङादा पिन्‍बा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेदा खीसी यरूशलेमरी भसी सजाय पिन्‍बा सेमसे ङा दमस्‍कसरी निबा मुबा।

“ङा दमस्‍कसला ङामरी धोमा ओस्‍पन धिनी गङसल तजी तला, थेनोन धुइरी स्‍वर्गग्‍याम तिक्‍खुरीन ङाला क्‍युर्नोन य्‍हाल खसी झ्‍वालङ् तजी।

ङा सरी ह्रिल्‍जी, ओच्‍छे ङादा ‘शाऊल, शाऊल, एसे ङादा तिग्‍दा दुख पिन्‍बा?’ भिबा काइ थेःजी।

“ओच्‍छे ङाइ ‘प्रभु, ह्राङ खाल हिन्‍ना?’ भिसी ङ्‌योइमा, थेसे ङादा ‘एसे दुख पिन्‍बान लबा नासरतला येशू ङानोन हिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी।

ङादेन छ्‌याम मुबागदेसे थे य्‍हाल मी म्राङ्जी, तर ङादेन छ्‌याम ताम पाङ्‌बाला काइ भिसम आथेःनी।

१०

“थेनोन धुइरी ङाइ ‘प्रभु, दाहेन्‍से ङाइ तिग लउ?’ भिसी भिमा, प्रभुसे ङादा ‘ए रेःगो ओच्‍छे दमस्‍कस शहररी निउ, एसे लतोःबा जम्‍मान गे थेरी पाङ्सी पिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी।

११

थे य्‍हालसे लमा ङाइ तिगै आम्राङ्‌नी। थेतबासेलमा ङादेन छ्‌याम मुबागदेसे ङादा यारी चुङ्सी दमस्‍कस शहररी भजी।

१२

“थे शहररी हननिया भिबा मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार भ्रबा म्‍हि गिक मुबा। थेदा दमस्‍कसरी चिबा जम्‍मान यहूदीगदेसे मान लमुबा।

१३

थेनोन म्‍हि ङा मुबा ग्‍लारी खसी ङाला ङामरी राप्‍सी ङादा ‘शाऊल आले, एला मी दोःसी म्राङ्‍गै’ भिसी पाङ्‌मैछ्‌याम ङाइ म्राङ्‌खम्‍जी, ओच्‍छे ङाइ थेदा म्राङ्जी।

१४

“ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, ‘य्‍हाङला आखे म्‍हेमेला परमेश्‍वरला सेम घोबादेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदा म्राङ्बारी ओच्‍छे थेसे पाङ्‌मा थेःबारी ह्राङदा धम्‍बा मुला।

१५

तिग्‍दा भिसम ह्राङसे थेला बारेरी म्राङ्बादेन थेःबा तामला साक्षी दोसी ह्राङसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेःना लतोःबा मुला।

१६

थेतबासेलमा दाहेन्‍से तिग्‍दा भ्रान्‍से? रेःगो, बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो, ओच्‍छे थेला मिनरी विश्‍वास लमाहेन्‍से ह्राङला पाप धा‍ला।’

१७

“यरूशलेमरी दोःसी खमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी प्रार्थना लबा धुइरी सेम गिक तसी ङा एकोहोरो तजी।

१८

एकोहोरो तबा धुइरी ङाइ प्रभुदा म्राङ्जी, थेसे ङादा ‘योना लसी ए यरूशलेमग्‍याम थोन्‍सी निउ। तिग्‍दा भिसम ङाला बारेरी एसे पाङ्‌मा थेनीगदेसे विश्‍वास आल’ भिसी सुङ्जी।

१९

“तर ङाइ चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, ‘प्रभु, जम्‍मान यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निसी ह्राङदा विश्‍वास लबागदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा ताम यहूदीगदे जम्‍मादान था मुला।

२०

ओच्‍छे ह्राङला बारेरी पाङ्बा स्‍तिफनसदा साइबारी ङाएनोन ढिक्‍सी ङामरीन राप्‍सी स्‍तिफनसदा साइबागदेला क्‍वान ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा।’

२१

“जमाहेन्‍से प्रभुसे ङादा ‘ए निउ, तिग्‍दा भिसम ङाइ एदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी थारेङ थारेङधोना पुइला’ भिसी सुङ्जी।”

२२

पावलसे चुह्रङ् पाङ्‌तेधोना थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍बान मुबा, ओच्‍छे ङ्‌यान्‍ना ङ्‌यान्‍नान “चुह्रङ्बा म्‍हिदा मी जम्‍बुलिङरी थान्‍बारी आत। तिग्‍दा भिसम सोबा भन्‍दा सिबान ज्‍यबा तला” भिसी थेनीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी।

२३

ओच्‍छे थेनीगदे ह्राङ ह्राङला क्‍वान स्‍युसी साप्रा स्‍वाबान क्रिङ्‌जी।

२४

जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “चु म्‍हिगदेसे तिग्‍दा चुदा बिरोध लसी क्रिङ्‌बा चीम भिबा ताम था याङ्बाला लागिरी थेदा ब्‍यारेक न्‍हङरी भसी कोर्रासे तोबान ङ्‌योइबा छार्बा लउ।”

२५

सिपाहीगदेसे पावलदा ढिला छोसे खीबारी छ्‌याइमा पावलसे ह्राङला ङामरी राप्‍सी चिबा कप्‍तानदा “तिग रोमीला ठिम अन्‍छार तिगै दोष आरेबा रोमी म्‍हिदा कोर्रासे तोबा ठीक हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।

२६

चु ताम थेःमाहेन्‍से कप्‍तान सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी खसी, “ह्राङसे चु तिग लबारी छ्‌याइबा? चु म्‍हि मी रोमी म्‍हि चीम” भिसी भिजी।

२७

जमाहेन्‍से थे हाकिम खसी पावलदा “लु, ङादा पाङ्‍गो, ए पक्‍कान रोमी म्‍हि हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा पावलसे “हिन्‍ना” भिसी भिजी।

२८

ओच्‍छे थे हाकिमसे “ङाइ ल्‍हानान टाङगा फासी ङा चु य्‍हुल्‍साला म्‍हि दोबा हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍मा, पावलसे “तर ङा मी न्‍हमान रोमी म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी।

२९

पावलदा ङ्‌योइबा छार्बा लबारी तयार तबागदे जम्‍मान थेग्‍याम तुरुन्‍तन लिच्‍छापट्टि लेःजी। ओच्‍छे पावल रोमी म्‍हि चीम भिबा ताम था याङ्सी सिपाहीगदेला हाकिमएनोन लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम पावलदा खीगो भिसी थेसे कुल्‍बा मुबा।

३०

न्‍हङगरदङ यहूदीगदेसे तिग्‍दा बिरोध लजीम भिबा ताम घोबा सेम लसी थेदा ब्‍लसी पिन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान मुल म्‍हिगदेदेन यहूदीगदेला अदालतला नेतागदेदा पोप तउ भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से पावलदा अदालतरी भसी थेनीगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्जी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.