बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

लूका ८

जमाहेन्‍से येशू शहर शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सा तसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान फेप्‍जी। थेला च्‍युक न्‍ही चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌यामनोन मुबा।

ओच्‍छे येशूसे म्‍हङसे स्‍याप्‍बादेन रोगग्‍याम खम्‍ना लबा कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन येशूदेन छ्‌याम मुबा, थेनीगदे न्‍हङरी मरियम मग्‍दलिनी भिबा म्रिङम्‍हेमेला ल्‍हुइग्‍याम येशूसे गोर निस म्‍हङ ताप्‍बा मुबा।

ओच्‍छे सुसन्‍नादेन हेरोद ग्‍लेला दिमरी गे लबा म्‍हिगदे न्‍हङला खुजास भिबा मुल म्‍हिला म्रिङ योअन्‍नाएनोन येशूदेन छ्‌याम मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्राङलान टाङगासे येशूदा ह्रो लमुबा।

जमाहेन्‍से नाम्‍सा नाम्‍साग्‍याम म्‍हिला हुल खसी येशू मुबा ग्‍लारी पोप तजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक चुह्रङ् भिसी सुङ्जी,

“च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वमा कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी। थे ब्‍लु म्‍हिसे नाङ्जी ओच्‍छे चरागदे खसी चजी।

कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, ओच्‍छे फुइमैछ्‌याम सिजी। तिग्‍दा भिसम थे स खर्बा मुबा।

कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी। ओच्‍छे थे ब्‍लु पुजुदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन ल्‍हेसी निसैनोन पुजु दोङला हापसे लमा थे दोङरी तिगै आरोनी।

तर कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तजी, ओच्‍छे थे दोङरी दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना रोजी।” चुदे सुङ्माहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा “जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।”

जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा चु उखानना अर्थ तिग भिसी ङ्‌योइजी।

१०

येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ एनीगदेदा म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा उखानग्‍याम पाङ्बा मुला। थेतबासेलमा ‘थेनीगदेसे च्‍याबाम च्‍याला तर आम्राङ्, ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍बा मुला तर आघो।’

११

“च्‍यागो, चु उखानना अर्थ चुनोन हिन्‍ना, चु ब्‍लु भिबा चा परमेश्‍वरला बचन हिन्‍ना।

१२

ग्‍यामला कुनीरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍ना तर सेमरी थान्‍बारी चा आखम्‍मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे विश्‍वास लसी थार्बा थायाङ्‌गै भिसी शैतान खसी थेनीगदेला सेमग्‍याम परमेश्‍वरला बचन ब्‍यन्‍सी भोर्मुला।

१३

थेह्रङ् लसीन युङबाला घह्रङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन ज्‍यबा म्‍हन्‍सी विश्‍वास मी लला। तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा तिगै धिन लिच्‍छा थेनीगदेदा तबा दुखसे लमा थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला।

१४

ओच्‍छे पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा थेनीगदेसे जम्‍बुलिङरी म्राङ्बा धन सम्‍पत्तिदेन मोजमजा, ओच्‍छे थेनीगदेदा तबा धन्‍दा सुर्दासे लमा विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिआखम्‍बासे लमा थेनीगदेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो।

१५

तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला ज्‍यबा सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लला। ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम गोल्‍से गोल्‍से ज्‍यबा रोगदे रोबान निला।

१६

“खालैसे नाङसल म्रासी फामसे घप्‍सी आथान, ओच्‍छे खाट धिरीएनोन छुम्‍सी आथान। तर दिम न्‍हङरी खबा म्‍हिगदेदा य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना।

१७

ल्‍हुसैनोन आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे। ओच्‍छे छुम्‍सी थान्‍सैनोन आघोबा स्‍हे तिगै आरे।

१८

जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझ घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला।”

१९

थे धुइरी येशूला आमादेन आलेगदे येशूदा स्‍याप्‍बारी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। तर येशूला क्‍युर्सीन म्‍हिला हुल मुबासे लमा थेनीगदेसे येशूदा स्‍याप्‍बारी आखम्‍नी।

२०

जमाहेन्‍से थेरी मुबा खालै म्‍हिसे “ह्राङदा स्‍याप्‍बारी ह्राङला आमादेन आलेगदे मङग्‍यार भ्रान्‍सी चिबा मुला” भिमा,

२१

“च्‍यागो, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍ना थेनोन ङाला आमादेन आलेगदे हिन्‍ना” भिसी येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान सुङ्जी।

२२

तिरेकुनु येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःमाहेन्‍से “लु, य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी चेलागदेदा सुङ्जी। जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम क्‍याम्‍सङ फेप्‍जी।

२३

थेनीगदे फेप्‍बान लबा धुइरी येशू दोँगारीन छुप निजी। जमाहेन्‍से समुन्‍द्ररी घ्रेन लाबालुङसर खजी, लाबालुङसरसे लसी समुन्‍द्ररी छाल रेःजी, छालसे लमा दोँगा डुबब तबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेदा आपत विपत तजी।

२४

जमाहेन्‍से चेलागदे येशूला ङामरी खसी येशूदा छिङ्बान, “गुरु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी” भिसी भिजी। चेलागदेला चुह्रङ्बा ताम थेःसी येशू स्‍हेङ्‌सी लाबालुङसरदा बङ्जी। बङ्मैछ्‌याम लाबालुङसर म्‍हासी शान्‍त तजी।

२५

येशूसे थेनीगदेदा “खाइ, एनीगदेला विश्‍वास” भिसी सुङ्मा, थेनीगदे लोङ्सी उदेक म्‍हन्‍बान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी “चु खाल? लाबालुङसरसेनोन थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चीम” भिसी ताम लजी।

२६

येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गालील अञ्‍चलला क्‍याम्‍सङपट्टि गेरासेनस भिबा ग्‍लारी धोखजी।

२७

येशू दोँगाग्‍याम फप्‍मैछ्‌याम थे शहररी मुबा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। थे क्‍वान आक्‍वान्‍नान भ्रबा ल्‍हानान तसी जिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे थे दिमरी आचिना धुर्सारीक्‍यार चिबा मुबा।

२८

थेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम क्रिङ्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लुप तसी, “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा येशू ह्राङसे ङादा तिग लबा सेम मुला? ङादा दुख थापिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी।

२९

तिग्‍दा भिसम येशूसे थे म्‍हङदा थे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुबा। थेदा थे म्‍हङसे ल्‍हानान रेम चुङ्बा मुबा। थे म्‍हिदा या काङरी च्‍याल्‍दासे खीसी ख्रुङ्‌सी चिसैनोन म्‍हङला शक्तिसे लमा थेसे च्‍याल्‍दा फ्राटफ्रेट टाङ्सी थे ह्रिरीक्‍यार यार्मुबा।

३०

येशूसे थेदा “एला मिन तिग?” भिसी ङ्‌योइमा, “ङा हुल हिन्‍ना” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम थे म्‍हिला ल्‍हुइरी ल्‍हानान म्‍हङ मुबा।

३१

ओच्‍छे म्‍हङगदेसे “ङन्‍दा ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङरी थापुइगो” भिसी येशूदेन छ्‌याम बिन्‍ती लजी।

३२

थे ग्‍लाला ङामला गङरी ढ्वला बथान छबान मुबा। थेतबासेलमा थे म्‍हङगदेसे ङन्‍दा थे ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो भिसी बिन्‍ती लमा थेनीगदेदा येशूसे “निउ” भिसी सुङ्जी।

३३

जमाहेन्‍से थे म्‍हङगदे थे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थेरी मुबा जम्‍मान ढ्वागदे गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी।

३४

चुह्रङ् तबा म्राङ्सी ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्जी। ओच्‍छे नाम्‍सा नाम्‍सादेन शहर शहररी निसी थेनीगदेसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम थेःना लजी।

३५

थेनीगदेसे पाङ्बा ताम थेःसी ल्‍हानान म्‍हिगदे च्‍याबारी येशू मुबा ग्‍लारी खमा, थेनीगदेसे ङाच्‍छा म्‍हङसे स्‍याप्‍सी म्‍योसी भ्रबा म्‍हि खम्‍सी क्‍वान क्‍वान्‍सी येशूला ङामरी चिबा म्राङ्जी। चु म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी।

३६

थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि खाह्रङ् लसी खम्‍जी भिसी म्राङ्बा म्‍हिगदेसे थेरी च्‍याबारी खबा म्‍हिगदेदा पाङ्जी।

३७

जमाहेन्‍से गेरासेनस भिबा नाम्‍साला क्‍यारमारला म्‍हिगदेसे येशूदा “ङनी मुबा ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ल्‍हानान लोङ्सी उदेक तबा मुबा। थेतबासेलमा येशू थे ग्‍लाग्‍याम दोँगारी क्रेःसी फेप्‍बारी छ्‌याइमा,

३८

येशूसे म्‍हङ ताप्‍सी खम्‍ना लबा म्‍हिसे “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निबा” भिसी येशूदेन छ्‌याम बिन्‍ती लमा येशूसे थेदा,

३९

“ए ह्राङला दिमरी निउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एला लागिरी खाह्रङ्बा गे लबा मुला, थे ताम जम्‍मादान थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे म्‍हि निसी येशूसे ह्राङला लागिरी लबा गेला बारेरी शहरला जम्‍मान ग्‍लारी थेःना लबान भ्रजी।

४०

जमाहेन्‍से येशू दोःसी फेप्‍खमाहेन्‍से म्‍हिला हुलसे येशूदा फ्‍याफुल्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे येशू फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिमुबा।

४१

थेनोन धुइरी याइरस भिबा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लबान, “ङाला दिमरी फेप्‍खउ” भिसी बिन्‍ती लजी।

४२

तिग्‍दा भिसम थेला गिक जेन मुबा च्‍युक न्‍ही दिङला झामे सिबारीन छ्‌याइबा मुबा। जमाहेन्‍से येशू फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हिगदेसे तोर हुइ मार हुइ लबारी छ्‌याइजी।

४३

थेरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। थेसे ह्राङला जम्‍मान सम्‍पत्ति खर्च लसी मन लसैनोन थेदा खालैसे खम्‍ना लआखम्‍बा मुबा।

४४

थेतबासेलमा थे येशूला ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वान्‍ना जोरी थुर्जी। थेसे येशूला क्‍वान थुर्मैछ्‌याम थेला का निबा बेथा म्‍हाजी।

४५

जमाहेन्‍से येशूसे “ङादा खाल्‍से थुर्जी” भिसी सुङ्मा, जम्‍मासेन “ङाइ थुर्बा आहिन” भिसी भिजी। तर पत्रुससे चा “गुरु, ह्राङदा म्‍हिगदेसे तोर हुइ मार हुइ लबान मुला” भिसी भिजी।

४६

तर येशूसे “आहिन, ङादा खालैसे थुर्बा मुला, तिग्‍दा भिसम ङाग्‍याम ङाला शक्ति थोन्‍सी निबा ङाइ था याङ्जी” भिसी सुङ्जी।

४७

जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङ लासी चिबारी आतनम भिसी फितफित धर्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि खसी फ्‍या लबान येशूदा तिग्‍दा थुर्जी ओच्‍छे थुर्मैछ्‌याम ह्राङ खाह्रङ् लसी खम्‍जी भिबा ताम जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि पाङ्जी।

४८

ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “झामे, एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला, ए ढुक्‍क तसी निउ” भिसी सुङ्जी।

४९

येशूसे ताम लबान लबा धुइरी याइरसला दिमग्‍याम म्‍हि गिक खसी याइरसदा “ह्राङला झामे सिसी जिन्‍जी। दाहेन्‍से गुरुदा दुख थापिन्‍गो” भिसी भिजी।

५०

तर येशूसे याइरसदा “थालोङ्‍गो, एसे विश्‍वास जे लउ, ओच्‍छे एला झामे सोला” भिसी सुङ्जी।

५१

याइरसला दिमरी धोमाहेन्‍से येशूसे पत्रुस, याकूब, यूहन्‍नादेन थे माइला आबादेन आमादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान दिम न्‍हङरी खआपुङ्नी।

५२

याइरसला दिमरी पोप तबा म्‍हिगदे थे माइ सिजी भिसी क्राबा क्रिङ्बा लसी चिबा मुबा। येशूसे थेनीगदेदा “थाक्रागो, थे सिबा आरे, म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी।

५३

येशूला ताम थेःसी थेनीगदेसे ङेःबान येशूदा खिसी लजी। तिग्‍दा भिसम थे माइ सिसी जिन्‍बा मुला भिसी थेनीगदेदा था मुबा।

५४

तर येशूसे थे माइला यारी चुङ्सी, “माइ, ए रेःगो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम,

५५

थे माइला आत्‍मा दोःसी खजी ओच्‍छे थे डोङ रेःजी। जमाहेन्‍से येशूसे “चु माइदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी।

५६

चु म्राङ्सी थे माइला आबादेन आमा उदेक तजी। तर येशूसे थेनीगदेदा “चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.