बाइबल चयन
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

लूका १५

तिरेकुनु तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन पापीगदे जम्‍मान येशूला बचन ङ्‌यान्‍बारी थेला ङामरी खजी।

चु म्राङ्सी फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे “चु म्‍हि मी पापीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिसी चबा थुङ्बा लबा चीम” भिसी येशूला तामगन लबारी छ्‌याइजी।

जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी,

“एनीगदे खालै म्‍हिला ग्‍यार्जा गिक ग्‍यु न्‍हङरी गिक म्‍हाजी भिसम थेसे बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युगदेदा ख्‍लासी थे म्‍हाबा ग्‍यु आस्‍याप्‍तेधोना आम्‍हाइ? म्‍हाइला।

थे ग्‍यु स्‍याप्‍माहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी थेसे बमरी पुइसी दिमरी भला।

ओच्‍छे ह्राङला ह्रोगदेदेन खिम्‍जेमगदेदा ङ्‌योइसी एनीगदेएनोन ङा ह्रङ् लसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ‘ङाइ ङाला म्‍हाबा ग्‍यु स्‍याप्‍जी’ भिसी भिला।

थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुह्रङ् लसीन ह्राङला पाप आख्‍लाना ङनी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा दोसी ह्राङला पाप ख्‍लाआतोःबा बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु म्‍हिगदेला लागिरी भन्‍दा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा म्‍हि गिकला लागिरी स्‍वर्गरी मुबागदे ल्‍हानान ताङ्ला।

दोःसी येशूसे उखान गिकग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्रिङम्‍हेमे गिकदेन छ्‌याम म्‍हुइला गोर च्‍युइ डबल मुबा। थे डबल च्‍युइ न्‍हङरी डबल गिक म्‍हाजी भिसम थेसे थे डबल आस्‍याप्‍तेधोना नाङसल म्रासी दिम साङसिङ लसी आम्‍हाइ? म्‍हाइला।

ओच्‍छे थे म्‍हाबा डबल स्‍याप्‍माहेन्‍से थेसे ह्राङला ह्रोगदेदेन खिम्‍जेमगदेदा ङ्‌योइसी ‘एनीगदेएनोन ङा ह्रङ् लसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङाइ ङाला म्‍हाबा डबल याङ्जी’ भिसी भिला।

१०

थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेह्रङ् लसीन खालै म्‍हिसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसम थे पापी गिकला लागिरी परमेश्‍वरला दूतगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌यामनोन ताङ्ला।”

११

दोःसी येशूसे उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हि गिकला झा न्‍ही मुबा।

१२

थेला झा च्‍याङ्‍बासे चा आबादा ‘ङाला अंश भउ आबा’ भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला सम्‍पत्ति झा न्‍हीदान भो लसी पिन्‍जी।

१३

“तिगै धिन लिच्‍छा थे म्‍हिला झा च्‍याङ्बा ह्राङला जम्‍मान सम्‍पत्ति भोर्सी अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। थेसे थेरी मोजमजा लसी जम्‍मान सम्‍पत्ति जिन्‍ना लजी।

१४

थेला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिन्‍बा धुइरीन थे य्‍हुल्‍सारी ल्‍हानान अनिकाल तजी, ओच्‍छे थेसे ल्‍हानान दुख याङ्जी।

१५

जमाहेन्‍से थे, थे य्‍हुल्‍साला म्‍हि गिक मुबा ग्‍लारी गे म्‍हाइबारी निजी। थे म्‍हिसे थेदा ह्राङला ढ्वा छबारी पुइजी।

१६

थेदा खालैसे चबा थुङ्बा आपिन्‍बासे लमा थेसे ढ्वला दाना चसीन ह्राङला फो म्रेन्‍ना लबारी म्‍हाइजी।

१७

“जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला दिम ढन्‍जी। ओच्‍छे चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, ‘ङाला दिमरी ङाला आबाला नोकरगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बाधोना चबा स्‍हे मुला। तर ङा चा भिसम चुरी फोइथाननोन सिबारी छ्‌याइबा मुला।

१८

दाहेन्‍से ङा आबा मुबा ग्‍लारी निसी, “आबा, ङाइ परमेश्‍वरदेन ह्राङला बिरोधरी पाप लजी।

१९

दाहेन्‍से ङा ह्राङला झा भिबाधोनाला आरे। तसैनोन ह्राङसे ङादा दया लसी ह्राङला नोकरगदे न्‍हङला गिक म्‍हन्‍सी थान्‍गो भितोःजी”’ भिसी म्‍हन्‍जी।

२०

“जमाहेन्‍से थे आबा मुबा ग्‍लारी निजी। आबासे थेदा थारेङग्‍याम खबान लबा म्राङ्सी थेला सेमरी दया रेःजी। ओच्‍छे ताङ्सी झादा स्‍याप्‍बारी यार्बान निसी झादा हाप ख्‍वाइसी च्‍योक लजी।

२१

ओच्‍छे झासे ‘आबा, ङाइ परमेश्‍वरदेन ह्राङला बिरोधरी पाप लबा मुला। ङा दाहेन्‍से ह्राङला झा भिबाधोनाला आरे’ भिसी भिजी।

२२

तर आबासे ह्राङला नोकरगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिजी, ‘जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा क्‍वान, च्‍याप‍देन लखम योना भसी चुदा क्‍वान्‍सी पिन्‍गो।

२३

ओच्‍छे छोबा ह्रङ्‌बा बहर भसी साइगो। तिनी य्‍हाङसे भोज लइ।

२४

तिग्‍दा भिसम चु ङाला झा सिबा मुबा दान्‍दे सोबा मुला, थे म्‍हाबा मुबा तर दान्‍दे याङ्बा मुला।’ जमाहेन्‍से जम्‍मान ताङ्सी भोज चबारी छ्‌याइजी।

२५

“थे धुइरी थेला थेबा झा बुरी मुबा। थे बुग्‍याम खबा धुइरी दिमला ङामरी धोखमा दिमरी व्‍हाइ गोबादेन स्य्‍हबान लबा थेःजी।

२६

जमाहेन्‍से थेसे नोकर गिकदा ङ्‌योइसी, ‘चुरी तिग लबा?’ भिसी ङ्‌योइमा,

२७

नोकरसे थेदा ‘ह्राङला आले दोःसी दिमरी खबा मुला। चुह्रङ् लसी ह्राङला झा ज्‍यना लसी खबासे लमा आबासे जम्‍मान भन्‍दा छोबा बहर गिक साइबा मुला’ भिसी भिजी।

२८

“चु ताम थेःसी थे बोमोसे दिम न्‍हङरी वाङ्बारी आम्‍हाइनी। थेतबासेलमा थेला आबा मङग्‍यार खसी थेदा व्‍हाम्‍बारी छ्‌याइजी।

२९

तर थेसे आबादा ‘च्‍यागो, ङाइ चुदे दिङधोना ह्राङला नोकरसे ह्रङ् लसी जम्‍मान गे लसी ह्राङसे कुल्‍बा जम्‍मान तामएनोन ङ्‌यान्‍जी। तसैनोन ङाला ह्रोगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चबा थुङ्बा लबारी ह्राङसे ङादा खाइमै रा गिकधोना पिन्‍जी?

३०

तर तिनी ह्राङला धन सम्‍पत्ति बेश्‍यागदेदेन छ्‌याम भ्रसी जिन्‍ना लबा झा दोःसी खमा चा थेला लागिरी छोबा बहर साइबा?’ भिसी भिमा,

३१

आबासे थेदा ‘झा, ए मी सदन ङादेन छ्‌याम मुनोन मुला। ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति एलान हिन्‍ना।

३२

तिनी य्‍हाङसे ताङ्सी भोज लतोःबा धिन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एला आले सिबा मुबा दान्‍दे सोबा मुला, म्‍हाबा मुबा दान्‍दे याङ्बा मुला’ भिसी भिजी।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.