बाइबल चयन
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

मार्क २

तिगै धिन लिच्‍छा दोःसी येशू कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे येशू दिमरीन मुला भिबा ताम म्‍हिगदेसे थेःजी।

जमाहेन्‍से म्‍हिला हुल खसी मङग्‍यारहेन्‍से दिम न्‍हङधोना चिबा ग्‍ला आतनी। थेरी येशूसे परमेश्‍वरला बचन सुङ्बान मुबा।

थेनोन धुइरी गोर ब्‍लि म्‍हिसे काङ या चलब आतबा कुज्‍या म्‍हि गिकदा पुइसी येशू मुबा ग्‍लारी भजी।

तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा येशू मुबा ग्‍लारी धोना लबारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे थे दिमला छाना होक्‍सी थे कुज्‍या म्‍हिदा थेला तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशूला ङाच्‍छापट्टि धोना लजी।

येशूसे थे म्‍हिगदेला विश्‍वास म्राङ्सी कुज्‍या म्‍हिदा “कोला, एला पाप माफ तबा मुला” भिसी सुङ्जी।

येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा म्राङ्सी थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदेसे “तिग्‍दा चु म्‍हिसे चुह्रङ्बा ताम लबा? चुसे मी ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी गा ताम लबा चीम, म्‍हिगदेला पापला दोष परमेश्‍वरसे जे मेटब लखम्‍मुला” भिसी सेम न्‍हङ न्‍हङरी म्‍हन्‍जी।

येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेमरी तिग्‍दा चुह्रङ्बा म्‍हन्‍बा?”

चु कुज्‍या म्‍हिदा ‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ, एला तीबा नान्‍बा पुइसी निउ’ भिबा खजिबा चा सजिलो मुला?

तर च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना।” जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी।

१०

येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हि जम्‍मासेन च्‍याना च्‍यानान डोङ रेःसी ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी निजी। चु म्राङ्सी म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान, “चुह्रङ्बाम य्‍हाङसे खाइमै म्राङ्बा आरे” भिसी भिजी।

११

दोःसी तिरेम येशू समुन्‍द्रला कुनीरी फेप्‍जी। थेरी येशूदा म्राङ्सी म्‍हिला हुल खजी ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी।

१२

येशू थेग्‍याम फेप्‍बा धुइरी अल्‍फयसला झा लेवीदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी ओच्‍छे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी।

१३

येशू लेवीला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी तिरो दुइबा म्‍हिगदे, पापीगदे ओच्‍छे थेला चेलागदे थेदेन छ्‌यामनोन चिसी चबान मुबा। तिग्‍दा भिसम येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबा।

१४

फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशू पापीगदेदेन तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌यामनोन धन्‍छ्‌यासी चबा म्राङ्सी थेनीगदेसे थेला चेलागदेदा “तिग्‍दा चुसे पापीगदेदेन तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा?” भिसी ङ्‌योइजी।

१५

चुह्रङ् भिबा ताम थेःसी येशूसे थेनीगदेदा “खम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी जे तोःला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन तर पापीगदेदा ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।

१६

यूहन्‍नाला चेलागदेदेन फरिसीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लबान लमुबा। थेतबासेलमा कोइ कोइ म्‍हिगदे खसी येशूदा “यूहन्‍नाला चेलागदेदेन फरिसीला चेलागदे फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला तर ह्राङला चेलागदेसे चा तिग्‍दा चुह्रङ् आलबा?” भिसी ङ्‌योइजी।

१७

येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना खाह्रङ् लसी थेनीगदे फोइथान चिला? दान्‍देधोना म्‍हाछार थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला, थेतबासेलमा थेनीगदे फोइथान आचि।

१८

तर म्‍हाछार जन्‍तीगदेग्‍याम फेसी भोर्बा धुइ खला। थे धुइरी थेनीगदे फोइथान चिला।

१९

“खालैसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेनसे आख्‍या, छार क्‍वानगेनसे बोक्‍टो क्‍वान ख्‍याजी भिसम बोक्‍टो क्‍वान झन ढेला।

२०

ओच्‍छे खालै म्‍हिसेनोन ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, युजी भिसम थे ढिला बोक्‍टो ताङ भोसी ढेला, ओच्‍छे अङगुरला निङगु जति ङेला। जमाहेन्‍से ढिला ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। थेतबासेलमा अङगुरला कलिलो निङगु ढिला छार ताङरी युतोःला।”

२१

ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू बुग्‍याम फेप्‍बान मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेसे ग्‍वाला नम थुबारी छ्‌याइजी।

२२

चु म्राङ्सी फरिसीगदेसे येशूदा “च्‍यागो, ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारी आतबा गे थेनीगदेसे तिग्‍दा लबा?” भिसी ङ्‌योइजी।

२३

ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “दाऊदसे थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे फोख्रेन्‍बा धुइरी थेनीगदेसे तिग लजी? एनीगदेसे खाइमै परमेश्‍वरला बचन पढब लबा आरे?

२४

थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि अबियाथारला पालरी परमेश्‍वरला दिमरी वाङ्सी, परमेश्‍वरदा फुल्‍बा गेङ चजी, ओच्‍छे थेसे थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदेदाएनोन पिन्‍जी। तर थे गेङ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेदा जे चपुङ्मुबा” भिसी सुङ्जी।

२५

दोःसी येशूसे फरिसीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन म्‍हिला लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना, तर म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना लागिरी स्‍होबा आहिन।

२६

थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिननाएनोन प्रभु हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.