बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

मार्क १३

येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बान लबा धुइरी चेलागदे न्‍हङला गिकसे “गुरु स्‍हीगो, चुरी गाते घ्रेन घ्रेन युङबासे स्‍होबा गाते जेबा दिमगदे” भिसी भिमा,

येशूसे थेदा “चु घ्रेन दिमगदेला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी।

येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरला क्‍याम्‍सङपट्टिला जैतून गङरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी पत्रुस, याकूब, यूहन्‍नादेन अन्‍द्रियास येशू मुबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी सुटुक्‍क ङ्‌योइजी,

“ह्राङसे सुङ्बा चु तामगदे खाइमा तला? ओच्‍छे चु तामगदे तबा धुइरी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला? ङन्‍दा सुङ्‍गो।”

येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तउ। खालैसे एनीगदेदा झुक्‍याब थालगै।

तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी खला। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिदा झुक्‍याब लला।

एनीगदेसे लडाइदेन लडाइला हल्‍लागदे थेःला। तसैनोन एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु तनोन तोःबा हिन्‍ना। तर थेनोन धुइरी चा चु जम्‍बुलिङ नाश आत।

तिग्‍दा भिसम म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। खानङदमान सङगुल निला ओच्‍छे अनिकाल तला। चु चा कोला न्‍हसेला म्रिङम्‍हेमेदा कोला न्‍हबा धुइरी स्‍हु खबारी छ्‌याइबा दुख ह्रङ्‌बान दुख तबारी छ्‌याइबा हिन्‍ना।

“तर थे धुइरी एनीगदे होशियार तउ। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे एनीगदेदा अदालतरी ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी भोर्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लला। ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेदा ङादा विश्‍वास लबा ताम उन्‍बाला लागिरी अञ्‍चलाधीशदेन ग्‍लेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्ला।

१०

थे भन्‍दा ङाच्‍छा जम्‍मान य्‍हुलदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लतोःबा मुला।

११

म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी भोर्सी मुद्दा युबा धुइरी एनीगदेसे तिग पाङ्तोःला भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तर थे धुइरी परमेश्‍वरसे तिग पाङ्‍गो भिबा चीम थेनोन पाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी पाङ्बा एनीगदेसे आहिन तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे हिन्‍ना।

१२

“ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेसे ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेदा साइपुङ्ला। थेह्रङ् लसीन आबासे कोलागदेदा साइपुङ्ला ओच्‍छे कोलागदेसे आबा आमादा बिरोधरी लसी साइपुङ्ला।

१३

ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला। तर जुन म्‍हिसे जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लबा आख्‍ला थेसे थार्बा याङ्ला।

१४

“परमेश्‍वरला मन्‍दिरला चोखो ग्‍लारी नइबा खबा स्‍हे म्राङ्ला।” चुला अर्थ चा पढब लबा म्‍हिसे घोगै। “थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदे गङरीक्‍यार यार्गै।

१५

ओच्‍छे तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो।

१६

बु वारीरी मुबागदे ह्राङला घ किन्‍बारी दोःसी दिमरी थानिउ।

१७

थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला!

१८

चु ताम खङ्‍बा लारी आतगै भिसी प्रार्थना लउ।

१९

तिग्‍दा भिसम थे धुइरी तबा घ्रेन दुख परमेश्‍वरसे चु जम्‍बुलिङ स्‍होमाहेन्‍से दान्‍देधोना तबा आरे ओच्‍छे लिच्‍छाएनोन खाइमै तसेला आरे।

२०

चुदे परमेश्‍वरसे थे धुइ तुन्‍ना आलबा हिन्‍सम खालै म्‍हिसेन थार्बा आयाङ्सेला मुबा। तर ह्राङसे धम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी परमेश्‍वरसे थे धुइ तुन्‍ना लबा मुला।

२१

“थे धुइरी खालैसे एनीगदेदा ‘च्‍यागो, थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट चुरी मुला,’ अथवा ‘थेरी मुला,’ भिजी भिसम एनीगदेसे थेनीगदेला ताम पत्‍याब थाचउ।

२२

तिग्‍दा भिसम फट्टा ख्रीष्‍टगदेदेन फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे खम्‍तेधोना परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लबाला लागिरी उदेकला चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी उन्‍ना।

२३

तर एनीगदे चा होशियार लसी चिउ। ङाइ एनीगदेदा जम्‍मान ताम ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाङ्सी पिन्‍बा मुला।

२४

“थे दुखला धुइ जिन्‍माहेन्‍से धिनीसे य्‍हाल पिन्‍बा ख्‍लाला ओच्‍छे लनीला य्‍हाल म्‍हाला।

२५

जमाहेन्‍से मुला शक्तिगदे याङयोङ तसी सुक्र सार जम्‍मान ताइला।

२६

जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा घ्रेन शक्तिदेन य्‍हाल य्‍हालरी खसुरी खबान लबा म्राङ्ला।

२७

ओच्‍छे थेसे स्‍वर्गदूतगदेदा जम्‍बुलिङदेन मुला जम्‍मान ग्‍लारी पुइला। जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरसे धम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ग्‍ला गिकरी पोप लला।”

२८

येशूसे थेनीगदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे अञ्‍जीरला दोङदा च्‍यासी थेग्‍याम तिगै ताम लोप्‍गो। थेला हाँगागदेरी भा भुमैछ्‌याम छेप्‍बा छबा ला वाङ्‌जी भिसी एनीगदेसे था याङ्मुला।

२९

थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा तामगदे तबा म्राङ्माहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धिन खसी जिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‍गो।

३०

च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि।

३१

मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा।

३२

“थे दुखला धिनदेन धुइ खाइमा खला भिसी स्‍वर्गदूतदाएनोन था आरे ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरला झादाएनोन था आरे। थे ताम परमेश्‍वर आबादा जे था मुला।

३३

थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी छोर्सी चिउ। ओच्‍छे प्रार्थना लउ, तिग्‍दा भिसम थे धुइ खाइमा खला भिसी एनीगदेदा था आरे।

३४

“चु ताम चा मालिकसे ह्राङला दिम च्‍याबा म्‍हिदा क्‍यारमार ज्‍यना लसी च्‍यागो, ओच्‍छे नोकरगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला गे ज्‍यना लसी लउ भिसी कुल्‍सी ह्राङ चा विदेशरी निबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना।

३५

थेतबासेलमा एनीगदे छोर्सी चिउ, तिग्‍दा भिसम मालिक खाइमा खला भिसी एनीगदेदा था आरे। थे ङ्‍यसे खखम्‍ला, म्‍हुन गुङरी खखम्‍ला, नागा क्राबा धुइरी खखम्‍ला, स्‍य्‍होरीनोन खखम्‍ला खजिबै धुइरीनोन थे खखम्‍ला।

३६

तर एनीगदेदा था आपिन्‍ना तिक्‍खुरीन खमा एनीगदेदा म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍ला।

३७

थेतबासेलमा एनीगदे छोर्सी चिउ, ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा चु ताम जम्‍मादान पाङ्बा मुला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.