A A A A A
नेपाली बाइबल Tamang 2011

मत्ती २८

  ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरीन मरियम मग्‍दलिनीदेन स्‍य्‍हान्‍दो मरियम भिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही येशूदा थान्‍बा धुर्सा च्‍याबारी निजी।

  थेनोन धुइरी सङगुल खजी। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गग्‍याम परमप्रभुला दूत गिक मार फाप्‍सी धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबा ब्‍लिङ्सी थेनोन युङबाथोरी चिजी।

  थे स्‍वर्गदूतला ली धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मुबा। ओच्‍छे थेला क्‍वान ग्‍लिङ तेबान तार मुबा।

  थेदा म्राङ्सी धुर्सा ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीगदे लोङ्सी फितफित धर्सी सिबा तेबान तजी।

  तर स्‍वर्गदूतसे थे म्रिङम्‍हेमेगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम क्रुसरी टाँगब लसी साइबा येशूदा एनीगदेसे म्‍हाइबान मुला भिबा ताम ङादा था मुला।

  येशू चुरी आरे, थेसे सुङ्बा ह्रङ्नोन थेदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। एनीगदेन खसी थेदा थान्‍बा ग्‍ला च्‍यागो।

  दाहेन्‍से एनीगदे योना निसी थेला चेलागदेदा ‘येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे येशू एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा गालील अञ्‍चलरी फेप्‍बान मुला। एनीगदेसे येशूदा थेरीन म्राङ्ला’ भिसी पाङ्सी पिन्‍गो।”

  चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थे म्रिङम्‍हेमेगदे लोङ्जी। तसैनोन स्‍वर्गदूतला ताम थेःसी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्सी येशूला चेलागदेदा थे ताम पाङ्‌बारी धुर्साग्‍याम थोन्‍सी यार्बान निजी।

  थे म्रिङम्‍हेमेगदे ग्‍यामरी निबान लमा तिक्‍खुरीन येशूसे स्‍याप्‍सी “एनीगदेदा शान्‍ति तगै” भिसी सुङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे येशूला स्‍य्‍हाप चुङ्सी फ्‍या लजी।

१०

  जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे थालोङ्‍गो, ङाला आलेगदे मुबा ग्‍लारी निसी थेनीगदेदा गालील अञ्‍चलरी निउ भिउ, थेनीगदेसे ङादा थेरीन स्‍याप्‍ला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी।

११

  थे म्रिङम्‍हेमेगदे धुर्साग्‍याम निमाहेन्‍से धुर्सा ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीगदे न्‍हङला कोइ कोइ सिपाहीगदे शहररी निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदा थे धुर्सारी तिग तिग तबा मुबा, थे ताम पाङ्सी पिन्‍जी।

१२

  जमाहेन्‍से पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ह्रुप तसी थेनीगदे न्‍हङ‍री सल्‍लाह लसी सिपाहीगदेदा ल्‍हानान टाङगा पिन्‍सी चुह्रङ् भिसी भिजी,

१३

  “एनीगदेसे ‘ङनी म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी थेला चेलागदे खसी थेला लास य्‍हो लसी भोर्जीम’ भिसी पाङ्‍गो।

१४

  तिगै लसी चु ताम अञ्‍चलाधीशसे था याङ्जी भिसै ङन्‍से थेदा ताङ्ना लसी एनीगदेदा तिगै लआपुङ्।”

१५

  जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे थे टाङगा किन्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा लोप्‍बा अन्‍छारनोन म्‍हिगदेदा पाङ्जी। दान्‍देधोनाएनोन यहूदीगदेला गुङरी चुनोन ताम लसी चिमुला।

१६

  येशूसे ह्राङला च्‍युक गिक चेलागदेदा “गालील अञ्‍चलला गङरी निउ” भिसी कुल्‍बासे लमा थेनीगदे थेरी निजी।

१७

  थेरी थेनीगदेसे येशूदा म्राङ्सी फ्‍या लजी। तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा येशू हिन्‍ना कि आहिन भिसी शङ्का लजी।

१८

  जमाहेन्‍से येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङला जम्‍मान अधिकार ङादा पिन्‍बा मुला।

१९

  थेतबासेलमा एनीगदे य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी निसी जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ङाला चेला स्‍होउ। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वर आबा, परमेश्‍वरला झादेन परमेश्‍वरला आत्‍माला मिनरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍गो,

२०

  ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा लोप्‍बादेन कुल्‍बा जम्‍मान ताम थेनीगदेदाएनोन लउ भिसी लोप्‍गो। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धिनधोनाएनोन ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.