बाइबल चयन
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

मत्ती १८

थे धुइरी चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन खाल तला?” भिसी ङ्‌योइमा,

येशूसे कोला गिकदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेनीगदेला गुङरी राप्‍पुङ्‍सी,

चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला सेम पोसी चु कोलागदे ह्रङ्‌बा आतनी भिसम खाइमै स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ्।

जुन म्‍हि चु कोला ह्रङ्‌बान सोजो तला थेनोन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन तला।

जुन म्‍हिसे चुह्रङ्बा कोलादा ङाला मिनरी वास्‍ता लला, थेसे ङादाएनोन वास्‍ता लला।

“तर जुन म्‍हिसे ङादा विश्‍वास लबा चु कोलागदे न्‍हङला गिकदा पाप लपुङ्ला, थेह्रङ्बा म्‍हिदा मी खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी डुबब लबान ज्‍यबा तला।

चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेदा पाप लपुङ्बा स्‍हेगदे मुला। थेतबासेलमा चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। पाप लपुङ्बा स्‍हेगदे मी मुनोन मुला, तसैनोन जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा पाप लपुङ्ला थे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना।

“एला यादेन काङरी खजिबासे चा एदा पाप लपुङ्ला थे थासी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम या काङ मुसी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा मी बरु ठुडे तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा तला।

एला मीसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम तेःसी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम मी न्‍हीनोन मुसी नर्गरी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा मी बरु काना तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एदा ज्‍यबा तला।

१०

“च्‍यागो, एनीगदेसे चु कोलागदे न्‍हङ‍री खालैदान हेला थालउ। तिग्‍दा भिसम चु कोलागदेदा च्‍याबा स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबादेन छ्‌याम सदन तला। थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी चिउ।

११

तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि म्‍हाबागदेदा म्‍हाइबारीदेन थार्बा पिन्‍बारी खबा हिन्‍ना।

१२

“च्‍यागो, खालै म्‍हिला ग्‍यार्जा गिक ग्‍यु न्‍हङ‍री गिक म्‍हाजी भिसम थेसे तिग लला? तिग थेसे बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युदा गङरीन ख्‍लासी म्‍हाबा ग्‍यु म्‍हाइबारी आनि?

१३

च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे थे म्‍हिसे म्‍हाबा ग्‍यु स्‍याप्‍जी भिसम थे आम्‍हबा बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युगदेला लागिरी भन्‍दा थे स्‍याप्‍बा ग्‍यु गिकला लागिरी ल्‍हानान ताङ्ला।

१४

थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबालाएनोन चु कोलागदे न्‍हङ‍री खालैनोन नाश थातगै भिबा सेम मुला।

१५

“चुदे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा खालै म्‍हिसे एला बिरोध लसी आज्‍यबा गे लजी भिसम ए गिक जे थे मुबा ग्‍लारी निसी थेदा घोना लउ। चुदे एला ताम ङ्‌यान्‍सी थेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लाजी भिसम थे एला ह्रो तला।

१६

तर थेसे एला ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे ह्राङदेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिक अथवा न्‍ही भोर्सी निउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनसे पाङ्बा ह्रङ् म्‍हि न्‍ही अथवा सोम साक्षी थान्‍सी जम्‍मान ताम पक्‍का लउ।

१७

थे म्‍हिसे थेनीगदेला तामएनोन आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे मण्‍डलीदा पाङ्‍गो। मण्‍डलीला तामएनोन आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे थेदा परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा म्‍हिदेन तिरो दुइबा म्‍हि ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी ख्‍लापिन्‍गो।

१८

एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ढुङ्ला थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ढुङ्ला। ओच्‍छे एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ठोङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ठोङ्ला।

१९

“दोःसी ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, जम्‍बुलिङरी एनीगदे न्‍हङला म्‍हि न्‍ही ढिक्‍सी तिगै ताम ह्रीजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे एनीगदेदा पिन्‍ना।

२०

तिग्‍दा भिसम ङाला मिनरी म्‍हि न्‍ही सोम ढिक्‍सी खजिबै ग्‍लारी ह्रुप तजी भिसम ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम तला।”

२१

जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा म्‍हिसे ङादा आज्‍यना लजी भिसम ङाइ थेदा गाते रेमधोना माफ लतोःबा? निसरेमधोना?” भिसी ङ्‌योइमा,

२२

येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “निसरेमधोना जे आहिन, एसे थेदा सदन माफ लउ!

२३

तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा मी ग्‍ले गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेसे ह्राङला नोकरगदेदेन छ्‌याम हिसाब किताब किन्‍बारी म्‍हाइजी।

२४

थे ग्‍लेसे हिसाब किताब किन्‍बारी छ्‌याइमा हजार च्‍युइ म्‍हरला डबल छे किन्‍बा नोकरदा ग्‍ले मुबा ग्‍लारी भजी।

२५

तर थे नोकरसे छे फाबारी आखम्‍बासे लमा ग्‍लेसे थेदा, थेला म्रिङ, झा झामेदेन थेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हे चूङ्सी जम्‍मान टाङगा किन्‍गो” भिसी कुल्‍जी।

२६

जमाहेन्‍से थे नोकरसे ग्‍लेदा फ्‍या लबान, “ह्राङसे तिगै रेधोना भ्रान्‍गो। ङाइ ह्राङला जम्‍मान टाङगा फाला” भिसी बिन्‍ती लजी।

२७

थे नोकरदा म्राङ्सी ग्‍लेदा दया रेःजी। ओच्‍छे ग्‍लेसे थेदा ‘दाहेन्‍से तजी, एसे चु छे फाआतोः’ भिसी ख्‍लापिन्‍जी।

२८

“जमाहेन्‍से थे नोकर निजी। निबान लमा थेसे ङाच्‍छा ग्‍यार्जा गिक म्‍हुइला डबल पिन्‍बा ह्रोदा स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थेसे ह्रोला खारेरी न्‍हेप्‍सी ‘ङाला टाङगा दान्‍देन भउ’ भिसी भिजी।

२९

जमाहेन्‍से थे ह्रोसे थेदा फ्‍या लबान, ‘तिगै रे भ्रान्‍गो ङाइ एला जम्‍मान टाङगा पिन्‍ना’ भिसी बिन्‍ती लजी।

३०

तर थेसे आङ्‌यान्‍ना ह्रोदा टाङगा आपिन्‍तेधोना झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी।

३१

“थे नोकरसे थेह्रङ् लबा म्राङ्सी स्‍य्‍हान्‍दो ह्रोगदेदा ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी थेसे लबा जम्‍मान ताम ग्‍लेदा पाङ्जी।

३२

थेह्रङ्बा ताम थेःसी ग्‍लेसे थे नोकरदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेदा ‘पापी नोकर, एला ताम थेःसी ङाइ दया लसी एसे फातोःबा जम्‍मान टाङगा ख्‍लापिन्‍जी।

३३

ङाइ एदा दया लमाहेन्‍से एसेनोन एला ह्रोदा दया लआतोःबा?’ भिसी भिजी।

३४

थे नोकरला बेहोर म्राङ्सी ग्‍लेदा ल्‍हानान बोमो खजी। जमाहेन्‍से थेदाएनोन जम्‍मान छे आफातेधोना सजाय पिन्‍बा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी।

३५

“थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा खालै म्‍हिदा सेमहेन्‍सेन माफ आलनी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासेनोन एनीगदेदा थेह्रङ्नोन लला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.