बाइबल चयन
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल Tamang 2011

मत्ती १६

कोइ कोइ फरिसीगदेदेन सदुकीगदे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे “चुदे ह्राङ परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍सम ङन्‍दा स्‍वर्गला चिनु उन्‍गो” भिसी पाङ्‌मा,

येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङ्‍यसे मु वाला तबा म्राङ्सम ‘न्‍हङगर धिन ज्‍यबा तला’ भिसी भिमुला।

ओच्‍छे स्‍य्‍होरी चा खसुदेन मु वाला तबा म्राङ्सम ‘तिनी लाबालुङसर खनम’ भिसी मु च्‍यासी एनीगदेसे धिन फेबारी खम्मुला। तर एनीगदेदा ज्‍यना लसी उन्‍बा चु धुइला चिनु चा एनीगदेसे घोखम्‍बा आरे।

नइबा बानिबेहोर थोसी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदेसे उदेकला चिनु जे म्‍हाइमुला। तर दान्‍देला म्‍हिगदेदा चा योना अगमवक्ताला चिनु बाहेक अर्गु चिनु आउन।” जमाहेन्‍से येशू थे ग्‍लाग्‍याम फेप्‍जी।

समुन्‍द्रला क्‍यामसङपट्टि धोखमाहेन्‍से गेङ भबारी म्‍लेःजीम भिसी चेलागदेसे था याङ्जी।

थेनोन धुइरी येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदे फरिसीदेन सदुकीगदेला खमीरग्‍याम होशियार तसी चिउ” भिसी सुङ्जी।

तर चेलागदेसे चा “य्‍हाङसे गेङ भबारी म्‍लेःबासे लमा येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा हिन्‍ना” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लबारी छ्‌याइजी।

येशूसे चु ताम था याङ्सी, “एनीगदे खाह्रङ्बा विश्‍वास आरेबा म्‍हिगदे! एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम गेङ आरे भिसी तिग्‍दा ताम लसी चिबा?

एनीगदेसे अझ घोबा आरे? ङाइ गोर ङा गेङसे हजार ङा म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे गाते सोली गेङ दुइबा मुबा? थे ताम म्‍लेःसी जिन्‍जी?

१०

ओच्‍छे ङाइ गोर निस गेङसे हजार ब्‍लि म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे गाते सोली दुइमुबा?

११

एनीगदेसे अझ तिग्‍दा आघोबा? ङाइ एनीगदेदा गेङला बारेरी पाङ्बा आहिन। तर फरिसीदेन सदुकीगदेला खमीर ह्रङ्‌बान तामग्‍याम होशियार तसी चिउ” भिसी पाङ्बा हिन्‍ना।

१२

जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूसे गेङरी युबा खमीरग्‍याम आहिन, तर फरिसीदेन सदुकीगदेसे लोप्‍बा तामग्‍याम होशियार तसी चिउ भिसी सुङ्बा चीम भिसी घोजी।

१३

कैसरिया फिलिप्‍पी भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा खाल भिसी भिमुला?” भिसी ङ्‌योइमा,

१४

चेलागदेसे “खालैसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना, खालैसे एलिया अगमवक्ता, खालैसे यर्मिया अगमवक्ता थेह्रङ् लसीन खालैसे अगमवक्तागदे न्‍हङला गिक हिन्‍ना भिसी भिमुला” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी।

१५

दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “तर एनीगदेसे चा ङा खाल भिसी म्‍हन्‍मुला?” भिसी ङ्‌योइमा,

१६

सिमोन पत्रुससे “ह्राङ परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी।

१७

जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “योनाला झा सिमोन, एसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम चु ताम एदा म्‍हिगदेसे पाङ्सी था तबा आहिन। तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे सुङ्सी था याङ्बा हिन्‍ना।

१८

च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एला मिन पत्रुस हिन्‍ना। चु युङबाला पहराथोरी ङाइ ङाला मण्‍डली स्‍होला। चु मण्‍डलीदा कालला शक्तिगदेसे खाइमै ढाबारी आखम।

१९

थेतबासेलमा ङाइ एदा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला साँचोगदे पिन्‍ना। एसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ढुङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ढुङ्ला। ओच्‍छे एसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ठोङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ठोङ्ला” भिसी सुङ्जी।

२०

तर चेलागदेदा येशूसे “ङा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी।

२१

जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “यरूशलेमरी निसी ङाइ यहूदी गन्‍बागदे, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेग्‍याम ल्‍हानान दुख नातोःला। थेनीगदेसे ङादा दुख पिन्‍सी पिन्‍सीन साइला। तसैनोन ङादा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला” भिसी सुङ्जी।

२२

चु ताम थेःमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा जजाकी क्‍याथाङ भोर्सी “प्रभु, ह्राङदा परमेश्‍वरसे खाइमै चुह्रङ् तआपुङ्‍गै, ह्राङदा चुह्रङ् खाइमै आत!” भिसी बङ्जी।

२३

तर येशू फ्‍लिक दोःसी पत्रुसदा “ङादा कोल्‍ना लबारी म्‍हाइबा शैतान, ए चुग्‍याम थोन्‍सी निउ! तिग्‍दा भिसम एसे परमेश्‍वरसे सुङ्बा तामदा भन्‍दा म्‍हिगदेला तामदा सेम लमुला” भिसी सुङ्जी।

२४

जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हि ङाला चेला दोबा सेम मुसम थेसे ह्राङला ज्‍याननोन माया मारब लसी ह्राङला क्रुस ह्राङसेन पुइसी ङादेन छ्‌याम भ्रगै।

२५

तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला, थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्। तर ङाला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।

२६

म्‍हिसे जम्‍बुलिङनोन यारी किन्‍सी ह्राङला ज्‍यान चा निजी भिसम थेदा तिग ज्‍यबा तला? जम्‍बुलिङरी म्‍हिला ज्‍यान भन्‍दा घ्रेन अर्गु तिगै स्‍हे मुला?

२७

तिग्‍दा भिसम लिच्‍छा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्राङला आबाला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी स्‍वर्गदूतदेन छ्‌याम खला। ओच्‍छे थेसे जम्‍मान म्‍हिदा थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छारला इनाम पिन्‍ना।

२८

च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्राङला य्‍हुल्‍सारी खबा आम्राङ्तेधोना आसि।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.