बाइबल चयन
पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल 1914

उत्पत्ति ८३४

Nepali Bible 1914
Public Domain 1914