पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
नेपाली बाइबल 1914
← ८३३

उत्पत्ति ८३४

८३५ →
Nepali Bible 1914
Public Domain 1914