Old Testament
New Testament
English Bible
← 2

Romans 3

4 →
1

Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka?

2

Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala-ke ukuthi.

3

Ngoba kuyini uba abanye bengakholwanga?

4

Phinde.

5

Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulaka.)

6

Phinde?

7

Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulu?

8

Njalo kungenjengalokhu sigconwa, lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? Abakulahlwa kwabo kuba ngokokulunga.

9

Pho-ke? Singcono yini,

10

njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo, kakho loyedwa;

11

kakho oqedisisayo, kakho odinga uNkulunkulu;

12

bonke baphambukile, kabasizi lutho bonkana; kakho owenza okuhle, kakho ngitsho loyedwa;

13

umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo; bakhohlisa ngenlimi zabo;

14

omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubaba;

15

inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi;

16

incithakalo losizi kusendleleni zabo,

17

njalo indlela yokuthula kabayazanga;

18

ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo abo.

19

Njalo siyazi ukuthi konke okutshoyo umlayo, ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo;

20

ngoba.

21

Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu;

22

ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kibo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayo;

23

ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu,

24

balungisiswa ngesihle;

25

uNkulunkulu;

26

ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa ongowokholo lukaJesu.

27

Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. Ngomthetho bani? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo.

28

Ngakho siphetha ngokuthi.

29

Kambe \add u\add*nguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe;

30

lokhu uNkulunkulu emunye.

31

Ngakho siyawenza umlayo ube yize ngokholo yini? Phinde.

Standard Bible
Public Domain