Old Testament
New Testament
English Bible
← 19

Proverbs 20

21 →
1

Iwayini.

2

Ukwesabeka kwenkosi kunjengokubhonga kwebhongo lesilwane.

3

Kuludumo emuntwini ukuyekela inkani.

4

Ngenxa yobusika ivila kaliyikulima.

5

Iseluleko enhliziyweni yomuntu si\add njeng\add*amanzi azikileyo.

6

Inengi labantu limemezela, lowo lalowo ukulunga kwakhe?

7

Olungileyo uhamba ngobuqotho bakhe.

8

Inkosi ehlezi esihlalweni sesahlulelo.

9

Ngubani ongathi?

10

Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo, \w ama-efa\w** ehlukeneyo, kuyisinengiso eN\sc KOSI\sc*ni, yebo kokubili.

11

Lomntwana uyazazisa ngezenzo zakhe, loba umsebenzi wakhe uhlanzekile kumbe loba uqotho.

12

Indlebe ezwayo lelihlo elibonayo.

13

Ungathandi ubuthongo, hlezi ube ngumyanga.

14

Kubi, kubi, kutsho umthengi; kodwa esehambile abesezincoma.

15

Kulegolide.

16

Thatha isembatho sakhe oyisibambiso sowemzini.

17

Isinkwa samanga simnandi emuntwini, kodwa emva kwalokho umlomo wakhe uzagcwaliswa ngokhethe.

18

Imicabango uyimisa ngeseluleko.

19

Ohambahamba enyeya wembula imfihlakalo.

20

Othuka uyise loba unina.

21

Ilifa li\add nga\add*phangisiswa ekuqaleni.

22

Ungathi: Ngizaphindisela okubi.

23

Amatshe ezilinganiso ezehlukeneyo ayisinengiso eN\sc KOSI\sc*ni, lesikali esikhohlisayo kasilunganga.

24

Izinyathelo zomuntu zivela eN\sc KOSI\sc*ni; pho, umuntu angaqedisisa njani indlela yakhe?

25

Kungumjibila emuntwini ukuginya okungcwele.

26

Inkosi ehlakaniphileyo ihlakaza ababi.

27

Umphefumulo womuntu uyisibane seN\sc KOSI.

28

Umusa leqiniso kuyayigcina inkosi.

29

Udumo lwejaha lungamandla alo, lobukhosi babadala yizimvu zekhanda.

30

Imivimvinya yenxeba ihlanza ububi.

Standard Bible
Public Domain