Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele
← 90

AmaHubo 91

92 →
1

Ohlezi ekusithekeni koPhezukonke.

2

Ngizakuthi eNni: Uy isiphephelo sami.

3

Sibili yena uzakukhulula.

4

Uzakusibekela ngensiba zakhe.

5

Kawuyikwesaba isesabiso sebusuku, umtshoko ophaphayo emini,

6

umatshayabhuqe wesifo ohambayo emnyameni.

7

Bazakuwa abayinkulungwane eceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilitshumi ngakwesokunene sakho; kuwe kakuyikusondela.

8

Uzakhangela nje ngamehlo akho, ubone impindiselo kwababi.

9

Ngoba wena, N, uyisiphephelo sami.

10

Kakulabubi obuzakwehlela.

11

Ngoba uzalaya.

12

Zizakuphatha ezandleni, hlezi utshayeke ngonyawo lwakho elitsheni.

13

Uzanyathela.

14

Ngoba uyangithanda kakhulu, ngakho ngizamkhulula.

15

Uzangibiza, njalo ngimphendule; ngibe laye ekuhluphekeni.

16

Ngizamsuthisa ngobude bezinsuku, ngimtshengise usindiso lwami.

Zulu Bible
Public Domain: No Info