पुरानो नियमका
नयाँ नियमको
Lietuvos Biblija
← ६२५

Titui 6

६२७ →
Nepali Bible 1914
Public Domain 1914