బైబిల్ ఎంపిక
పాత నిబంధన
క్రొత్త నిబంధన
Lietuvos Biblija

Morkaus 9

Telugu Bible 1880
Public Domain: 1880