Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 97

1

Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!

2

Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas.

3

Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus.

4

Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo.

5

Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.

6

Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę.

7

Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!

8

Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys.

9

Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!

10

Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.

11

Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas.

12

Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info