A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 701
Dieve, skubėk išlaisvinti mane! Viešpatie, skubėk man padėti!
2
Sugėdink ir pakrikdyk tuos, kurie kėsinasi į mano gyvybę! Teatsitraukia sugėdinti, kurie trokšta man pakenkti!
3
Tebėga apimti gėdos, kurie sako: ‘‘Gerai tau, gerai tau!’‘
4
Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: ‘‘Didis yra Dievas!’‘, kurie myli Tavo išgelbėjimą.
5
Aš esu vargšas ir suvargęs; Dieve, skubėk pas mane! Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Viešpatie, nedelsk!