Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Lietuvos Biblija

Mato 1

Vietnamese Bible 1926
Public Domain: 1926