A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1001
Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!
2
Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.
3
Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.
4
Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!
5
Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.