Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 25

1

Dovydas su vyresniaisiais paskyrė Asafo, Hemano ir Jedutūno sūnus skambinti psalteriais, arfomis ir cimbolais. Šiam tarnavimui buvo paskirti muzikantai.

2

Asafo palikuonių buvo keturi: Zakūras, Juozapas, Netanija ir Asarela. Jiems vadovavo Asafas, laikydamasis karaliaus nurodymų.

3

Jedutūno palikuonys: Gedalijas, Ceris, Izaijas, Šimis, Hašabija ir Matitijas. Jiems vadovavo jų tėvas Jedutūnas; jie skambino arfomis, garbindami Viešpatį ir dėkodami Jam.

4

Hemano palikuonys: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis ir Jerimotas, Hananija, Hananis, Elijata, Gidaltis ir Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras, Mahazijotas.

5

Visi jie buvo Hemano, karaliaus regėtojo, sūnūs pagal Dievo žodį, kad išaukštintų jo ragą. Dievas davė Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris.

6

Jie visi, tėvui vadovaujant, giedojo Viešpaties namuose, pritariant cimbolams, arfoms ir psalteriams pagal karaliaus nurodymą Asafui, Jedutūnui ir Hemanui.

7

Jų skaičius kartu su broliais buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni. Jie buvo išmokyti giesmių Viešpačiui ir įgudę.

8

Jie metė burtus dėl tarnavimo tvarkos: kaip mažas, taip ir didelis, kaip mokytojas, taip ir mokinys.

9

Pirmasis burtas teko Juozapui iš Asafo giminės. Antras­Gedalijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

10

Trečias­Zakūrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

11

Ketvirtas­Icriui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

12

Penktas­Netanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

13

Šeštas­Bukijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

14

Septintas­Jesarelai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

15

Aštuntas­Izaijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

16

Devintas­Matanijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

17

Dešimtas­Šimiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

18

Vienuoliktas­Azareliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

19

Dvyliktas­Hašabijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

20

Tryliktas­Subaeliui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

21

Keturioliktas­Matitijui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

22

Penkioliktas­Jeremotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

23

Šešioliktas­Hananijai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

24

Septynioliktas­Jošbekašai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

25

Aštuonioliktas­Hananiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

26

Devynioliktas­Maločiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

27

Dvidešimtas­Elijatai su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

28

Dvidešimt pirmas­Hotyrui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

29

Dvidešimt antras­Gidalčiui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

30

Dvidešimt trečias­Mahazijotui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

31

Dvidešimt ketvirtas­Romamti Ezerui su sūnumis ir broliais, jų buvo dvylika.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info