圣经选择
旧约
新约
Latvijas Bībele 1685

Jāņa Atklāsmes 8

1

Bet par tām garīgām dāvanām, brāļi, es negribu jums slēpt.

2

Jūs zināt, ka bijāt pagāni, noklīduši pie mēmiem elkadieviem, ka tapāt vadīti.

3

Tāpēc jums daru zināmu, ka neviens, kas caur Dieva Garu runā, Jēzu nenolād un neviens nevar Jēzu saukt par Kungu kā vien caur Svēto Garu.

4

Bet ir dažādas dāvanas, tomēr viens pats Gars;

5

Un ir dažādas kalpošanas, tomēr viens pats Kungs;

6

Un ir dažādi spēki, bet tomēr viens pats Dievs, kas ir spēcīgs visās lietu lietās. 

7

Bet ikvienam tiek dots, lai to Garu parāda, tuvākam par labu.

8

Jo caur to Garu citam top dots runāt no gudrības, citam runāt no atzīšanas - pēc tā paša Gara;

9

Un citam ticība iekš tā paša Gara, un citam dāvanas dziedināt iekš tā paša Gara;

10

Un citam spēki, brīnumus darīt, un citam Dieva vārda mācīšana, un citam garu pārbaudīšana, un citam dažādas valodas, un citam valodu iztulkošana.

11

Bet visu to padara tas pats viens Gars un izdala ikvienam sevišķi tā, kā tas grib.

12

Jo it kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi locekļi pie tās vienas miesas, daudzi būdami, ir viena miesa; tāpat arī Kristus.

13

Jo mēs arīdzan visi esam kristīti caur vienu Garu par vienu miesu, lai esam Jūdi vai Grieķi, lai kalpi vai svabadnieki; un visi mēs esam dzirdināti ar vienu Garu.

14

Jo arī miesa nav viens loceklis, bet daudzi.

15

Ja kāja sacītu: ka es neesmu roka, tāpēc neesmu no miesas; vai tāpēc viņa nav no miesas?

16

Un ja auss sacītu: ka es neesmu acs, tāpēc neesmu no miesas; vai tāpēc viņa nav no miesas?

17

Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirdēšana? Ja visa miesa būtu dzirdēšana, kur paliktu ošana?

18

Bet tagad Dievs tos locekļus ir licis, ikvienu no tiem pie miesas, tā kā viņš gribējis.

19

Bet ja tie visi būtu viens loceklis, kur paliktu miesa?

20

Bet tagad gan ir daudz locekļu, bet viena miesa.

21

Un acs nevar sacīt uz roku: man tevis nevajag; jeb atkal galva uz kājām: man jūsu nevajag.

22

Bet daudz vairāk tie miesas locekļi, kas liekās būtu tie vājākie, ir tie jo vajadzīgie.

23

Un kas mums liekās pie miesas būt jo negodīgi, tos jo vairāk godājam, un mūsu jo neglītie locekļi dabū jo lielu glītumu.

24

Bet mūsu glītiem locekļiem to nevajag; bet Dievs miesu ir salicis, tam maz godātam loceklim augstāku godu dodams,

25

Lai šķelšanās nebūtu iekš miesas, bet lai tie locekļi cits par citu vienlīdzīgi gādātu.

26

Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, jeb kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdz.

27

Bet jūs esat Kristus miesa un locekļi, ikviens pēc savas kārtas.

28

Un citus Dievs ir iecēlis draudzē pirmā kārtā par apustuļiem, otrā kārtā par praviešiem, trešā kārtā par mācītājiem, tad brīnumu darītājus, pēc tam, kam dāvanas dziedināt, palīgus, valdītājus, dažādas valodas.

29

Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir mācītāji? Vai visi ir brīnumu darītāji?

30

Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā valodām? Vai visi var tulkot?

31

Bet dzenaties pēc tām vislabākām dāvanām, un es jums rādīšu vēl jo labāku ceļu.

Chinese Union Traditional New Bible 2005
Copyright © 1976, 1992, 1999, 2001, 2005, 2010 The Worldwide Bible Society Limited