Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Joshua 19

1

Un otri mesli krita Sīmeanam, Sīmeana bērnu ciltij pēc viņu radiem, un viņu nomeslota tiesa bija Jūda bērnu starpā.

2

Un tiem bija par daļu: Berzeba un Zeba un Moloda

3

Un Hacar-Zuale un Bala un Aceme

4

Un Eltolade un Betule un Orma

5

Un Ciklaga un Bet-Markabote un Acar-Zusa

6

Un Betlebaote un Zaruēne, trīspadsmit pilsētas un viņu ciemi;

7

Aīna, Rimona un Etere un Azane, četras pilsētas un viņu ciemi,

8

Un visi ciemi šo pilsētu apgabalā līdz Baālat-Beērei, dienasvidus Ramatai; šī ir Sīmeana bērnu cilts daļa pēc viņu radiem.

9

Sīmeana bērnu daļa ir Jūda bērnu zemē, jo Jūda bērnu tiesa tiem bija par lielu, tāpēc Sīmeana bērni mantoja viņu daļas vidū.

10

Un trešie mesli krita Zebulona bērniem pēc viņu radiem, un viņu daļas robeža stiepjas līdz Zaridei.

11

Un viņu robeža iet uz augšu pret vakara pusi uz Marealu, un tek līdz Dabazetei un stiepjas līdz tai upei, kas šaipus Jokneama.

12

Un viņa griežas no Zarides pret rītiem pret saules lēkšanu, uz Ķislot-Tābora robežām, un iznāk pie Dobrates un stiepjas līdz Javiai;

13

Un no turienes viņa iet pret rītiem, pret saules lēkšanu, uz GatEveru, Iti, Kacini un iznāk pie Rimona, sniegdamās līdz Neai.

14

Un šī robeža griežas apkārt pret ziemeļa pusi uz Kanatonu, un viņas gals ir Jevtaēles ieleja.

15

Un Kaāte un Naāle un Zimrons un Jedeala un Bētleme, divpadsmit pilsētas un viņu ciemi.

16

Šī ir Zebulona bērnu daļa pēc viņu radiem, šīs pilsētas un viņu ciemi.

17

Ceturtie mesli krita Īzašaram, Īzašara bērniem pēc viņu radiem.

18

Un viņu robežas bija Jezreēls, Ķezulote un Zuneme.

19

Un Avaraīm un Zions un Anaārot

20

Un Rabita un Ķiseons un Abeca

21

Un Remeta un Enganim un Enada un Bet-Paceca.

22

Un šī robeža stiepjas un Tāboru un Zaācimu un Bet-Zemesu un viņu robežas gals ir pie Jardānes: sešpadsmit pilsētas un viņu ciemi.

23

Šī ir Īzašara bērnu cilts daļa, pēc viņu radiem, pilsētas un viņu ciemi.

24

Un piektie mesli krita Āzera bērniem pēc viņu radiem.

25

Un viņu robežas bija Elkate un Alus un Betene un Aksave

26

Un Alameleķs un Ameada un Mizeala, un stiepjas uz Karmeli pie jūras un uz Zior-Libnatu,

27

Un griežas pret saules lēkšanu uz Bet-Dagonu un stiepjas uz Zebulonu un uz JevtaEles ieleju pret ziemeļiem no Bet-Emeka un Neģiēla un iznāk uz Kabalu pa kreiso roku,

28

Un uz Ebronu un Reobu un Amonu un Kānu līdz lielai Sidonai.

29

Un šī robeža griežas uz Ramu un uz stipro Tirus pilsētu, tad šī robeža griežas uz Osu, un viņas gals ir pie jūras, blakām Aksibes robežām.

30

Un Umma un Aveks un Reobe: divdesmit divas pilsētas un viņu ciemi.

31

Šī ir Āzera bērnu cilts daļa pēc viņu radiem, šīs pilsētas un viņu ciemi.

32

Sestie mesli krita Navtalus bērniem pēc viņu radiem.

33

Un viņu robeža ir no Eleves, no tā ozola pie Caēnanim, un Adami-Neķebes un Jabneēļa līdz Lakum, un viņas gals ir pie Jardānes.

34

Un šī robeža griežas pret vakara pusi uz Asnot-Tāboru, un no turienes viņa noiet uz Ukoku, un stiepjas uz Zebulonu pret dienasvidu, un pie Āzera viņa stiepjas pret vakara pusi, un pie Jūda līdz Jardānei pret saules lēkšanu.

35

Un stipras pilsētas ir: Cidim, Cera un Amata, Rākata un Ķinerete

36

Un Ādama un Rama un Acore

37

Un Ķedesa un Edreji un EnAcore

38

Un Jereons un MigdalEle, Oreme un Bet-Anata un BetZemes, deviņpadsmit pilsētas un viņu ciemi.

39

Šī ir Navtalus bērnu cilts daļa pēc viņu radiem, pilsētas un viņu ciemi.

40

Septītie mesli krita Dana bērnu ciltij pēc viņu radiem.

41

Un viņu daļas robežas bija Carea un Estaole un Irzameze

42

Un Zaēlabina un Ajalone un Jetla.

43

Un Elona un Timnata un Ekrona

44

Un Elteķe un Ģibetonā un Baālate,

45

Jeūde un Bne-Barata un Gat-Rimona,

46

Un Mejarkona un Rakona, ar to robežu pret Javu.

47

Bet Dana bērnu robežas kļuva lielākas, jo Dana bērni cēlās un karoja pret Lezemu un to uzņēma un to sita ar zobena asmeni un to iemantoja un tur dzīvoja, un nosauca Lezemu par Danu pēc sava tēva Dana vārda.

48

Šī ir Dana bērnu cilts daļa pēc viņu radiem, pilsētas un viņu ciemi.

49

Un kad tie nu bija beiguši zemi izdalīt pēc viņas robežām, tad Izraēla bērni Jozuūm, Nuna dēlam, deva daļu savā vidū.

50

Pēc Tā Kunga vārda tie viņam deva to pilsētu, ko viņš prasīja, Timnat-Zeru Evraīma kalnos, un viņš uztaisīja to pilsētu un tur dzīvoja.

51

Tās ir tās daļas, ko priesteris Eleazars, un Jozuūs, Nuna dēls, un tie cilts tēvi Izraēla bērnu ciltīm caur mesliem izdalīja Zīlū Tā Kunga priekšā pie saiešanas telts durvīm un tā tie pabeidza zemes izdalīšanu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685