A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Joshua 13

1

  Un Jozuūs bija vecs un stipri gados un Tas Kungs sacīja uz viņu: tu esi palicis vecs un stipri gados, un vēl ļoti daudz zemes atliek kas jāuzņem.

2

  Šī ir tā zeme, kas vēl atliek: visas Vīlistu robežas un visas Ģezuriešu robežas,

3

  No Zikora, kas ir Ēģiptes priekšā, līdz Ekronas robežai pret ziemeļiem Kanaāniešiem top pieskaitīti pieci Vīlistu lielkungi: Gaziešu un Azdodešu un Askaloniešu, Ģetiešu un Ekroniešu lielskungs, un Avieši;

4

  No dienasvidus puses visa Kanaāniešu zeme un Meara, kas Sidoniešiem pieder, līdz Avekai, līdz Amoriešu robežām;

5

  Tā arī Ģibliešu zeme un viss Lībanus no rīta puses, no Baāl-Gada apakš Ermona kalna, kamēr nāk uz Āmatu;

6

  Visi, kas tais kalnos dzīvo, no Lībanus līdz tiem siltiem ūdeņiem, visi Sidonieši, es tos izdzīšu Izraēla bērnu priekšā; izdali to tikai Izraēlim par īpašumu, kā es tev esmu pavēlējis.

7

  Un nu dali šo zemi par iemantojamu tiesu tām deviņām ciltīm un Manasus pusciltij.

8

  Līdz ar to (otru puscilti) Rūbenieši un Gadieši ir dabūjuši savu iemantojamo tiesu, ko tiem Mozus deva viņpus Jardānes pret rītiem, tā kā Mozus, Tā Kunga kalps, tiem devis,

9

  No Aroēra, kas ir Arnonas upes malā, un tās pilsētas kas ir upes ielejas vidū, un visu klajumu no Medbas līdz Dibonai,

10

  Un līdz Amona bērnu robežām visas pilsētas, kas piederēja Zionam, Amoriešu ķēniņam, Ezbonas valdniekam,

11

  Un Ģileādu un Ģezuriešu un Maākatiešu robežas, un visu Ermona kalnu un visu Bāzanu līdz Zalkai,

12

  Visu Oga, Bāzanas ķēniņa, valsti, kas valdīja Astarotā un Edrejā, un bija atlicis no tiem atlikušiem milžiem, ko Mozus ir apkāvis un izdzinis.

13

  Bet Izraēla bērni neizdzina Ģezuriešus un Maākatiešus, bet Gesurs un Maākats dzīvoja Izraēla vidū līdz šai dienai. -

14

  Tikai Levja ciltij viņš nedeva zemes daļu; Tā Kunga, Izraēla Dieva, uguns upuri ir viņas daļa, tā kā viņš tai ir runājis.

15

  Un Mozus deva Rūbena bērnu ciltij pēc viņas radiem,

16

  Ka viņu robežas bija no Aroēra, kas Arnonas upes malā, un tā pilsēta, kas ir ielejas vidū, un viss klajums līdz Medbai,

17

  Ezbona un visas viņas pilsētas kas tai klajumā, Dibona un Bamot-Baāla un Bet-Baāl-Meona,

18

  Un Jakca un Ķedemote un Mevaāte

19

  Un Kiriataīma un Zibma un Ceret-Zaūra uz tā kalna tai ielejā.

20

  Un Bet-Peore un Azdod-Pizga un Bet-Jezimote

21

  Un visas klajuma pilsētas un visa Ziona valsts, Ziona, Amoriešu ķēniņa, kas Ezbonā valdīja, ko Mozus apkāva līdz ar Midijanas lieliem kungiem, Evu un Reķimu un Curu un Uru un Rebu, Ziona valdniekiem, kas tai zemē dzīvoja.

22

  Tāpat Izraēla bērni ar zobenu nokāva Bileāmu, Beora dēlu, to pareģi, līdz ar tiem (citiem), ko viņi nokāva.

23

  Un Rūbena bērnu robeža bija Jardāne un viņas apgabals. Šī ir Rūbena bērnu daļa pēc viņu radiem, pilsētas un viņu ciemi.

24

  Un Gada ciltij, Gada bērniem pēc viņu radiem Mozus deva,

25

  Ka viņu robežas bija Jaēzere un visas Ģileādas pilsētas un Amona bērnu zemes viena puse līdz Aroēram, kas ir šaipus Rabas.

26

  Un no Ezbonas līdz Rāmat-Micpai un Betanim un no Maānaīm līdz Debiras robežai,

27

  Un ielejā: Bet-Ārama un Bet-Nimra un Zukota un Cavana, kas atlika no Ziona, Ezbonas ķēniņa, valsts, Jardāne un viņas robeža, līdz Ķinerotes jūras galam viņpus Jardānes pret rītiem.

28

  Šī ir Gada bērnu daļa pēc viņu radiem, pilsētas un ciemi.

29

  Un ko Mozus Manasus pusciltij par daļu bija devis, tas palika pie Manasus bērnu puscilts pēc viņas radiem,

30

  Tā ka viņu robežas bija no Maānaīm visa Bāzana, visa Oga, Bāzanas ķēniņa, valsts un visi Jaīra miesti, kas ir Bāzanā, sešdesmit pilsētas.

31

  Un Ģileādas viena puse un Astarote un Edreja, Oga, Bāzanas ķēniņa, valsts pilsētas, piederēja Maķira, Manasus dēla, bērniem, (proti) Maķira bērnu pusei pēc viņu radiem.

32

  To nu Mozus bija izdalījis Moaba klajumos viņpus Jardānes no Jērikus pret rītiem.

33

  Bet Levja ciltij Mozus nedeva nekādu zemes daļu; Tas Kungs, Izraēla Dievs, ir viņu daļa, tā kā viņš tiem ir runājis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685