Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Joshua 12

1

Šie nu ir tās zemes ķēniņi, ko Izraēla bērni ir kāvuši un viņu zemi ieņēmuši, viņpus Jardānes pret saules uzlēkšanu no Arnonas upes līdz Ermona kalnam un visu klajumu pret rītiem:

2

Zions, Amoriešu ķēniņš, kas Ezbonā dzīvoja, valdīdams no Aroēra, kas Arnonas upes malā, un no tās upes vidus, un par vienu Ģileādas pusi un līdz Jabokas upei, kas ir Amona bērnu robeža,

3

Un par to klajumu līdz Ķinerotes jūrai pret rītiem, un līdz tai klajuma jūrai, tai sāls jūrai pret rītiem, uz to ceļu līdz BetJezimotam, un dienvidu pusē apakš Pizgas kalna.

4

Un Oga, Bāzanas ķēniņa, robežas; tas bija atlicis no tiem milžu ļaudīm, un dzīvoja Astarotā un Edrejā,

5

Un valdīja par Ermona kalnu un par Zalku un par visu Bāzanu līdz Ģezuriešu un Maākatiešu robežām un tai vienā Ģileādas pusē līdz Ziona, Ezbonas ķēniņa, robežām.

6

Mozus, Tā Kunga kalps, un Izraēla bērni tos kāva, un Mozus, Tā Kunga kalps, to deva Rūbeniešiem un Gadiešiem un Manasus pusciltij par daļu.

7

Šie nu ir tās zemes ķēniņi, ko Jozuūs un Izraēla bērni kāva šaipus Jardānes pret vakariem, no Baāl-Gada Lībanus lejā līdz Ālaka kalnam, kas uz Zeīru stiepjas, (un Jozuūs to deva Izraēla ciltīm par īpašumu pēc viņu daļām,)

8

Kalnos un ielejās un klajumos un pakalnos un tuksnesī un pret dienasvidu: Etieši, Amorieši, Kanaānieši, Verezieši, Evieši un Jebuzieši.

9

Jērikus ķēniņš viens; Ajas ķēniņš, kas sānis Bētelei, viens;

10

Jeruzālemes ķēniņš viens; Ebrones ķēniņš viens;

11

Jarmutes ķēniņš viens; Lākisas ķēniņš viens;

12

Eglonas ķēniņš viens; Ģezeras ķēniņš viens;

13

Debiras ķēniņš viens; Ģederas ķēniņš viens;

14

Ormas ķēniņš viens; Aradas ķēniņš viens;

15

Libnas ķēniņš viens; Adulamas ķēniņš viens;

16

Maķedas ķēniņš viens; Bēteles ķēniņš viens;

17

Tapuas ķēniņš viens; Everas ķēniņš viens;

18

Avekas ķēniņš viens; Lāzaronas ķēniņš viens;

19

Madonas ķēniņš viens; Acoras ķēniņš viens;

20

Zimron-Meronas ķēniņš viens; Akzapas ķēniņš viens;

21

Taēnakas ķēniņš viens; Meģidus ķēniņš viens;

22

Kēdesas ķēniņš viens; Jokneamas ķēniņš pie Karmeļa viens;

23

Doras ķēniņš Navat-Dorā viens; Gojimu ķēniņš Ģilgalā viens;

24

Tircas ķēniņš viens; visi šie ķēniņi ir trīsdesmit un viens.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685