A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Mateja 2

1

  Un kad Jēzus bija dzimis Bētlemē iekš Jūdu zemes ķēniņa Erodus laikā, redzi, tad gudri(vīri) no austruma zemes nāca uz Jeruzālemi un sacīja:

2

  Kur ir tas piedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni esam redzējuši austruma zemē un nākuši, viņu pielūgt.

3

  Kad ķēniņš Erodus to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.

4

  Un saaicinājis visus Jūdu augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izklausināja no tiem, kur Kristum bija dzimt.

5

  Un tie tam sacīja: Bētlemē iekš Jūdu zemes; jo tā ir rakstīts caur to pravieti:

6

  Un tu, Bētleme Jūdu zemē, tu nebūt neesi tā mazākā starp tiem lieliem kungiem no Jūda; jo no tevis nāks Tas Valdnieks, kas valdīs pār maniem Izraēla ļaudīm.

7

  Tad Erodus paslepen aicināja tos gudros un īsteni izklausināja no tiem to laiku, kad tā zvaigzne atspīdējusi.

8

  Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: ejat un izklausinājiet it labi par to bērnu un to atraduši atsakāt man, ka arī es nāku, to pielūgt.

9

  Tie nu to ķēniņu dzirdējuši aizgāja. Un redzi, tā zvaigzne, ko tie austruma zemē bija redzējuši, gāja tiem priekšā, kamēr tā nāca un apstājās virsū, kur tas bērns bija.

10

  Un to zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.

11

  Un namā iegājuši, tie atrada to bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un pie zemes mezdamies tie Viņu pielūdza; pēc tam, savu mantu atdarījuši, tie To apdāvināja ar zeltu un vīraku un mirrēm.

12

  Un Dievs tiem parādīja sapnī, lai negriežās atpakaļ pie Erodus; un tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.

13

  Bet kad tie bija aizgājuši, redzi, tad Dieva eņģelis Jāzepam parādījās sapnī un sacīja: celies un ņem to bērnu un Viņa māti un bēdz uz Ēģiptes zemi un paliec tur, kamēr es tev sacīšu; jo Erodus meklē to bērnu nomaitāt.

14

  Un cēlies viņš ņēma to bērnu un Viņa māti nakts laikā un aizgāja uz Ēģiptes zemi,

15

  Un palika turpat, līdz kamēr Erodus bija miris; ka piepildītos, ko Tas Kungs caur to pravieti bija runājis, kas saka: No Ēģiptes zemes es savu dēlu esmu aicinājis.

16

  Kad nu Erodus redzēja, ka bija piekrāpts no tiem gudriem, tad viņš ļoti apskaitās un izsūtījis apkāva visus bērnus Bētlemē un pa visu Bētlemes tiesu, divus gadus vecus un vēl jaunākus, pēc tā laika, ko tas no tiem gudriem īsteni bija izklausinājis.

17

  Tad piepildījās, ko pravietis Jeremija runājis sacīdams:

18

  Brēkšana ir dzirdēta Ramā, žēlošanās, raudāšana un daudz kaukšanas. Raēle apraud savus bērnus un negribās iepriecinājuma, jo to vairs nav.

19

  Bet kad Erodus bija nomiris, lūk, tad Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās Jāzepam Ēģiptes zemē

20

  Un sacīja: celies un ņem To Bērnu un Viņa māti, un ej uz Izraēla zemi; jo tie ir nomiruši, kas tā bērna dvēseli meklēja.

21

  Un viņš cēlās un ņēma To Bērnu un Viņa māti, un nonāca Izraēla zemē.

22

  Bet kad viņš dzirdēja, Arģilaū Jūdu zemē valdām sava tēva Erodus vietā, tad viņš bijās turp noiet; un sapnī no Dieva pamācīts, viņš atkāpās Galilejas robežās.

23

  Un tur nonācis viņš apmetās tai pilsētā, ko sauc Nacareti, ka piepildītos, kas sacīts caur tiem praviešiem: Viņš taps nosaukts Nacarietis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685