Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Ezekiel 14

1

Un pie manis atnāca kādi Izraēla vecaji un apsēdās manā priekšā.

2

Tad Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:

3

Cilvēka bērns, šie vīri savus elkadievus uzņēmuši savā sirdī un to, kas viņus apgrēcina, cēluši priekš savām acīm; vai tad tādiem bija mani jautāt?

4

Tādēļ runā ar tiem un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: ikviens no Izraēla nama, kas savā sirdī uzņem elkudievus un ceļ priekš savām acīm, kas viņus apgrēcina, un nāk pie pravieša, - tad es Tas Kungs viņam atbildēšu pēc viņu elkadievu pulka,

5

Lai es Izraēla namam sirdi aizgrābju, jo tie visi no manis ir atkāpušies caur saviem elkadieviem.

6

Tāpēc saki uz Izraēla namu: tā saka Tas Kungs Kungs: atgriežaties un nogriežaties no saviem elkadieviem un nogriežat savu vaigu no visām savām negantībām.

7

Jo ikviens no Izraēla nama un no tiem svešiniekiem, kas Izraēla starpā dzīvo, kas no manis atkāpjas un uzņem savus elkadievus savā sirdī un ceļ priekš savām acīm, kas viņus apgrēcina, un nāk pie pravieša caur viņu mani vaicāt, - es esmu Tas Kungs, - tam no manis kļūs atbilde,

8

Un es celšu savu vaigu pret šo vīru un to likšu par zīmi un sakāmu vārdu un to izdeldēšu no viņa ļaužu vidus, un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs.

9

Kad nu kāds pravietis pievilsies un kaut ko runās, šim pravietim es, Tas Kungs, atkal likšu pievilties, un izstiepšu savu roku pret viņu un to izdeldēšu no savu Izraēla ļaužu vidus.

10

Tā tie nesīs savu noziegumu; kā tā vaicātāja noziegums būs, tāpat būs tā pravieša noziegums,

11

Lai Izraēla nams no manis vairs nenomaldās un vairs neapgānās ar visiem saviem pārkāpumiem; tad tie man būs par ļaudīm, un es tiem būšu par Dievu, saka Tas Kungs, Kungs.

12

Atkal Tā Kunga vārds uz mani notika sacīdams:

13

Cilvēka bērns, kad kāda zeme pret mani apgrēkojās un no manis atkāpjas, tad es izstiepšu savu roku pret viņu un viņai atņemšu maizes padomu un tai sūtīšu badu un izdeldēšu no tās cilvēkus un lopus.

14

Jebšu šie trīs vīri, Noa, Daniēls un Ijabs būtu viņas vidū, tad tie caur savu taisnību tikai izglābtu savas dvēseles, saka Tas Kungs Kungs.

15

Un ja es sūtītu niknus zvērus tai zemē, ka tā paliktu bez ļaudīm un par tuksnesi un to zvēru dēļ neviens tur nestaigātu,

16

Un šie trīs vīri būtu viņas vidū, - tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, tie neizglābtu nedz dēlus nedz meitas; tie paši vien izglābtos, bet tā zeme paliktu par tuksnesi.

17

Jeb kad es zobenu sūtītu pār šo zemi un sacītu: zoben, ej pa to zemi! Un es no tās izdeldētu cilvēkus un lopus,

18

Jebšu tie trīs vīri būtu viņas vidū, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, tie neizglābtu nedz dēlus nedz meitas, bet paši vien izglābtos.

19

Jeb kad es mēri sūtītu šai zemē, un pār to izgāztu savu bardzību ar asinīm, un izdeldētu no tās cilvēkus un lopus,

20

Jebšu Noa, Daniēls un Ijabs būtu viņas vidū, tik tiešām kā es dzīvoju, saka Tas Kungs Kungs, tie neizglābtu nedz dēlus nedz meitas, bet caur savu taisnību tie izglābtu tikai savu dvēseli.

21

Bet tā saka Tas Kungs Kungs: jebšu es pret Jeruzālemi sūtīšu savas četras sodības, zobenu un badu un niknus zvērus un mēri, un izdeldēšu cilvēkus un lopus no turienes,

22

Tomēr redzi, tur atliks kādi izglābti, kas taps izvesti, dēli un meitas; redzi, tie nāks pie jums, un jūs redzēsiet, kā tiem klājās un ko tie dara, un tapsiet iepriecināti pār to ļaunumu, ko es vedis pār Jeruzālemi ar visu to citu, ko es pār to esmu vedis.

23

Tie jūs iepriecinās, kad jūs redzēsiet, kā tiem klājās un ko tie dara, un jūs redzēsiet, ka es neesmu darījis bez iemesla, ko es tur esmu darījis, saka Tas Kungs Kungs.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685