Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jeremija 5

1

Ejat apkārt pa Jeruzālemes ielām un pieraugāt jel un ņemiet vērā un meklējiet pa viņas platām ielām, vai jūs varat kādu atrast, vai ir kāds, kas taisnību dara un patiesību meklē, - tad es viņai piedošu.

2

Un jebšu tie visi saka: tik tiešām kā Tas Kungs dzīvo, tomēr tie zvēr nepatiesi.

3

Ak Kungs! Vai tavas acis (neraugās) uz ticību? Tu tos siti, bet tie nejūt sāpes, tu tos apbēdini, bet tie negrib pieņemt pārmācību; tie savus vaigus apcietinājuši vairāk nekā akmeni, tie negrib atgriezties.

4

Un es sacīju: tiešām, tie ir nabagi, tie ir neprātīgi, tādēļ ka tie nezin Tā Kunga ceļu, sava Dieva tiesu,

5

Es iešu pie tiem lieliem un runāšu ar tiem, jo tie zin Tā Kunga ceļu, sava Dieva tiesu. Bet tie visi kopā to jūgu salauzuši un tās saites saraustījuši.

6

Tādēļ tos sitīs lauva no meža, un vilks no tuksneša tos postīs, pardelis(leopards) glūn pret viņu pilsētām, visi, kas no turienes iziet, taps saplosīti. Jo viņu grēki ir vairojušies, viņu pārkāpumi augumā auguši.

7

Kādēļ tad lai es tevi žēloju? Tavi bērni mani atstāj un zvērē pie tā, kas dievs nav. Kad es nu tos esmu pieēdinājis, tad tie lauž laulību un iet pa pulkiem mauku namā.

8

Kā baroti ērzeļi tie ceļas agri, ikviens zviedz pēc sava tuvākā sievas.

9

Vai man tos nebūs piemeklēt, saka Tas Kungs, jeb vai manai dvēselei nav jāatriebjās pie tādiem ļaudīm, kā šie?

10

Kāpjat uz viņas mūriem un samaitājiet tos, bet neizpostiet tos pavisam. Atņemiet viņas stīgas, jo tās nav no Tā Kunga.

11

Jo Izraēla nams un Jūda nams palikuši visai neuzticīgi pret mani, saka Tas Kungs.

12

Tie aizliedz To Kungu un saka: viņš nav tas, un mums ļaunums neuzies, mēs neredzēsim nedz zobenu nedz badu.

13

Arī pravieši aizies vējā, jo (Dieva) vārds nav pie viņiem; pašiem tiem tas tā notiks.

14

Tādēļ saka Tas Kungs, tas Dievs Cebaot: Tāpēc ka jūs šo vārdu sakāt, redzi, es savu vārdu tavā mutē darīšu par uguni un šos ļaudis par malku, un tas tos aprīs.

15

Redzi, es atvedīšu pār jums tautu no tālienes, Izraēla nams, saka Tas Kungs. Tā ir stipra tauta, veca tauta, tauta, kam valodu tu nesaproti, un nesajēdzi, ko tā runā.

16

Viņas bultu maks ir kā atvērts kaps, tie visi ir varoņi.

17

Un tā ēdīs tavu pļāvumu un tavu maizi, tā ēdīs tavus dēlus un tavas meitas, tā ēdīs tavas avis un tavus vēršus, tā ēdīs tavu vīna koku un tavu vīģes koku; tavas stiprās pilsētas, uz ko tu paļaujies, tā izpostīs ar zobenu.

18

Tomēr ir tanīs dienās es jums pavisam negribu galu darīt, saka Tas Kungs.

19

Un kad jūs sacīsiet: kādēļ Tas Kungs, mūsu Dievs, mums visas šās lietas ir darījis? Tad tev uz viņiem būs sacīt: it kā jūs mani esat atstājuši un kalpojuši svešiem dieviem savā zemē, tāpat jūs kalposiet svešiem zemē, kas jums nepieder.

20

Sludinājiet to Jēkaba namā, liekat to dzirdēt iekš Jūda un sakāt:

21

Klausiet jel to, ģeķīgie un neprātīgie ļaudis, kam acis ir, un neredz, kam ausis ir, un nedzird.

22

Vai jūs mani negribat bīties? Saka Tas Kungs, vai manā priekšā negribat drebēt? Es smiltis lieku jūrai par ežu, par mūžīgu robežu, ka par to nebūs iet pāri; jebšu viņas viļņi kust, tad tie tomēr nekā neiespēj, jebšu tie gan kauc, tad tie tomēr pār to neiet pāri.

23

Bet šiem ļaudīm ir bezdievīga un stūrgalvīga sirds, tie atkāpjas un aiziet,

24

Un nesaka savā sirdī: lai jel bīstamies To Kungu, savu Dievu, kas mums dod lietu agri un vēlu - savā laikā, kas mums pasargā pļaujamā laika noliktās nedēļas.

25

Jūsu noziegumi to aizkavē, un jūsu grēki to labumu jums aiztur.

26

Jo starp maniem ļaudīm atrodas bezdievīgi; tie glūn, kā mednieki mēdz, tie liek valgus un gūsta cilvēkus.

27

Kā putnu sprosts ir pilns putnu, tā viņu nams ir pilns viltības, tādēļ tie ir palikuši lieli un bagāti.

28

Tie ir tauki, tie ir gludeni, no tiem plūst ļaunums, tie neiztiesā tiesu nedz bāriņa lietas, ka šiem būtu labi, un nabagiem tie tiesu neizdod.

29

Vai man tos nebūs piemeklēt? saka Tas Kungs. Vai manai dvēselei nebūs atriebties pie tādiem ļaudīm, kā šie?

30

Briesmīgas un negantas lietas notiek šai zemē.

31

Pravieši māca viltīgi, un priesteri valda pēc sava padoma, un maniem ļaudīm tas tā patīk. Bet ko tad jūs pēcgalā darīsiet?

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685