Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jeremija 28

1

Un tanī gadā, Cedeķijas, Jūda ķēniņa, valdīšanas iesākumā, ceturtā gadā, piektā mēnesī, pravietis Kananija, Acura dēls, no Ģibeonas, runāja uz mani Tā Kunga namā priekš priesteru un visu ļaužu acīm un sacīja:

2

Tā runā Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs, un saka: es Bābeles ķēniņa jūgu esmu salauzis.

3

Vēl būs divi pilni gadi, tad es atkal uz šo vietu atvedīšu visus Tā Kunga nama rīkus, ko Nebukadnecars, Bābeles ķēniņš, ir paņēmis no šīs vietas un aizvedis uz Bābeli.

4

Un Jekaniju, Jojaķima dēlu, Jūda ķēniņu, un visus no Jūda aizvestos, kas uz Bābeli nākuši, es atvedīšu uz šo vietu, saka Tas Kungs, jo es salauzīšu Bābeles ķēniņa jūgu.

5

Tad pravietis Jeremija sacīja uz pravieti Kananiju priekš priesteru un visu ļaužu acīm, kas tur stāvēja Tā Kunga namā,

6

Un pravietis Jeremija sacīja: Āmen! Tā lai Tas Kungs dara, lai Tas Kungs tavus vārdus apstiprina, ko tu esi sludinājis, ka viņš atved Dieva nama rīkus un visus aizvestos no Bābeles atkal uz šo vietu.

7

Bet klausi jel šo vārdu, ko es runāšu priekš tavām ausīm un priekš visu ļaužu ausīm.

8

Tie pravieši, kas no sen laikiem priekš manis un priekš tevis bijuši, tie pret daudz zemēm un lielām valstīm sludinājuši par karu un par postu un par mēri.

9

Bet tas pravietis, kas mieru sludina, kad tā pravieša vārds notiek, tiks atzīts par pravieti, ko Tas Kungs tiešām sūtījis.

10

Tad pravietis Kananija ņēma to jūgu no pravieša Jeremijas kakla un to salauza.

11

Un Kananija runāja priekš visu ļaužu acīm un sacīja: tā saka Tas Kungs: tāpat es salauzīšu Nebukadnecara, Bābeles ķēniņa, jūgu, no visu ļaužu kakla, pirms divi gadi būs pagalam. Un pravietis Jeremija gāja savu ceļu.

12

Tad Tā Kunga vārds notika uz Jeremiju, kad pravietis Kananija to jūgu no pravieša Jeremijas kakla bija salauzis, un sacīja:

13

Ej un runā uz Kananiju un saki: tā saka Tas Kungs: koka jūgus tu esi salauzis, bet viņu vietā taisījis dzelzs jūgus.

14

Jo tā saka Tas Kungs Cebaot, Izraēla Dievs: dzelzs jūgu es visiem šiem ļaudīm esmu licis ap kaklu, ka tiem būs kalpot Nebukadnecaram, Bābeles ķēniņam, un tiem būs viņam kalpot, jo ir zvērus laukā es viņam esmu devis.

15

Un pravietis Jeremija sacīja uz pravieti Kananiju: klausi jel, Kananija! Tas Kungs tevi nav sūtījis, un tu dari, ka šie ļaudis paļaujas uz meliem.

16

Tādēļ Tas Kungs tā saka: redzi! Es tevi atmetīšu no zemes virsas; šinī gadā tu mirsi, jo tu esi mācījis atkāpties no Tā Kunga.

17

Tā pravietis Kananija nomira tanī gadā, septītā mēnesī.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685