ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
한국어 성경 (AEB) 1994
← ១៥

마태복음 1

១៧ →
Khmer Bible 1954
Public Domain: 1954