← 2 4 →

1 Timothy 3

1

Lithembekile ilizwi, ufisa umsebenzi omuhle;

2

ngakho kumele ukuthi umbonisi;

3

angabi yisidakwa;

4

ephatha kuhle owakhe umuzi,

5

ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaligcina njani ibandla likaNkulunkulu?

6

Kangabi ngosanda ukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwa.

7

Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhle.

8

Ngokunjalo abadikoni, bangafisi inzuzo embi,

9

babambe imfihlo yokholo.

10

Laba-ke kabaqale bahlolwe.

11

Ngokunjalo omka bo babe ng abahloniphekayo.

12

Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munye.

13

Ngoba abakhonze kuhle ekholweni olukuKristu Jesu.

14

Lezizinto ngikubhalela zona, ngithemba ukuza kuwe masinyane;

15

kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele uziphathe njani endlini kaNkulunkulu.

16

Kuyavunywa-ke ukuthiyinkulu imfihlo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info