ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
Khmer Bible 1954
← 139

លេវីវិន័យ ២២

141 →
Khmer Bible 1954
Public Domain: 1954