ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
ខ្មែរព្រះគម្ពីរ 1954
← ៨៣៣

លោកុប្បត្តិ ៨៣៤

៨៣៥ →
Khmer Bible 1954
Public Domain: 1954