Di chúc cũ
Di chúc mới
Қазақстандық Киелі кітап 2010
← 20

Миха 2

22 →
Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center