ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934
← ೮೩೩

ಆದಿಕಾಂಡ ೮೩೪

೮೩೫ →
Kannada Bible 1934
Public Domain: 1934