Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Bilangan 20

1

[Miryam Mati] Orang Israel tiba di Padang Gurun Zin pada bulan pertama. Umat tinggal di Kadesy. Miryam mati dan dia dikubur di sana.

2

[Musa Melakukan Kesalahan] Air tidak cukup untuk umat di tempat itu, maka mereka berkumpul mengeluh terhadap Musa dan Harun.

3

Umat bertengkar dengan Musa dan berkata, “Lebih baik sekiranya kami mati di hadapan TUHAN seperti saudara-saudara kami.

4

Mengapa kamu membawa umat TUHAN ke padang gurun? Apakah kamu ingin supaya kami dan hewan kami mati di sini?

5

Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu membawa kami ke tempat yang jelek ini? Tidak ada gandum, pohon ara, anggur, atau delima dan tidak ada air untuk minuman.”

6

Musa dan Harun meninggalkan orang banyak itu dan pergi ke pintu masuk Kemah Pertemuan. Mereka sujud dan Kemuliaan TUHAN tampak kepada mereka.

7

TUHAN berkata kepada Musa,

8

“Ambillah tongkat. Bawalah saudaramu Harun dan umat dan pergi ke batu karang itu. Berkatalah kepada batu karang itu di depan umat. Kemudian air mengalir dari batu itu. Dan engkau dapat memberikan air itu kepada umat dan ternaknya.”

9

Tongkat ada dalam Kemah Suci, di hadapan Tuhan. Musa mengambil tongkat itu sesuai dengan perintah TUHAN.

10

Musa dan Harun mengumpulkan umat di depan batu itu. Kemudian Musa mengatakan, “Kamu selalu mengeluh. Sekarang dengarkanlah aku. Aku akan membuat air mengalir dari batu ini.”

11

Musa mengangkat tangannya dan memukul batu itu dua kali, dan air memancar keluar dari batu itu, lalu umat dan hewannya minum air itu.

12

TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, “Kamu tidak yakin benar kepada-Ku untuk menghormati Aku serta menunjukkan kepada umat bahwa Aku kudus. Kamu tidak menunjukkan kepada orang Israel bahwa kuasa membuat air itu berasal dari Aku. Jadi, kamu tidak akan memimpin umat itu memasuki negeri yang telah Kuberikan kepada mereka.”

13

Tempat itu disebut, “Air Meriba.” Di sanalah orang Israel bertengkar dengan TUHAN, dan Dia menunjukkan kepada mereka bahwa Ia kudus.

14

[Edom tidak Mengizinkan Israel Melintas] Ketika Musa berada di Kadesy, ia mengutus beberapa orang dengan pesan kepada raja Edom. Pesan itu bunyinya, “Saudara-saudaramu orang Israel berkata kepadamu: Kamu tahu akan segala kesulitan yang telah kami alami.

15

Beberapa tahun yang lalu nenek moyang kami pergi ke Mesir. Dan kami tinggal di sana beberapa tahun. Orang Mesir sangat kejam kepada kami,

16

tetapi kami berseru kepada TUHAN minta tolong. Dia mendengar kami dan mengirim malaikat menolong kami. Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir. Sekarang kami ada di Kadesy, pada perbatasan negerimu.

17

Kami mohon, izinkanlah kami melewati negerimu. Kami tidak akan melintas lewat ladang atau kebun anggur. Kami tidak akan minum dari sumur-sumurmu. Kami berjalan hanya pada jalan rayamu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tetap pada jalan hingga kami melampaui perbatasan negerimu.”

18

Raja Edom menjawab, “Kamu tidak boleh melewati tanah kami. Jika kamu berusaha melewati tanah kami, kami akan datang dan memerangimu dengan pedang.”

19

Jawab orang Israel, “Kami akan berjalan pada jalan raya. Jika ternak kami meminum airmu, kami membayarnya. Kami hanya berjalan melewati negerimu. Kami tidak mau mengambilnya untuk kami.”

20

Raja Edom berkata lagi, “Kami tidak mengizinkan kamu melewati negeri kami.” Kemudian raja Edom mengumpulkan banyak tentara yang kuat dan pergi melawan orang Israel.

21

Raja Edom menolak Israel melewati negerinya lalu orang Israel membelok dan pergi melalui jalan yang lain.

22

[Harun Mati] Semua orang Israel berjalan dari Kadesy ke Gunung Hor.

23

Gunung Hor dekat perbatasan Edom. TUHAN berkata kepada Musa dan Harun,

24

“Sudah tiba waktunya mati bagi Harun dan pergi kepada nenek moyangnya. Harun tidak akan memasuki negeri yang telah Kujanjikan kepada orang Israel. Ya Musa, Aku mengatakan itu kepadamu karena kamu berdua, engkau dan Harun tidak mematuhi perintah yang Kuberikan kepadamu di Air Meriba.

25

Sekarang bawalah Harun dan Eleazar, anaknya ke puncak Gunung Hor.

26

Tanggalkanlah pakaian khusus Harun dan pakaikan itu pada Eleazar, anaknya. Harun akan mati di atas gunung. Dan dia akan berada bersama nenek moyangnya.”

27

Musa mematuhi perintah TUHAN. Musa, Harun, dan Eleazar naik ke atas Gunung Hor. Semua orang Israel memperhatikan mereka pergi.

28

Musa menanggalkan pakaian khusus Harun dan memakaikannya kepada Eleazar, anaknya, lalu Harun mati di puncak gunung. Musa dan Eleazar menuruni gunung itu.

29

Semua orang Israel tahu bahwa Harun sudah mati. Setiap orang di Israel berdukacita selama 30 hari.

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin