Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

1 Tawarikh 25

1

[Kelompok Penyanyi] Daud bersama para komandan tentaranya memilih anak Asaf, yaitu Heman dan Yedutun untuk melakukan pekerjaan khusus. Mereka bernubuat dengan memakai kecapi, harpa, dan canang. Berikut ini ialah daftar para petugas dengan cara itu:

2

Dari keluarga Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Raja Daud memilih Asaf untuk bernubuat. Dan Asaf memimpin anak-anaknya.

3

Dari keluarga Yedutun adalah Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matica. Semuanya enam orang. Yedutun memimpin mereka. Yedutun memakai kecapi untuk bernubuat, bersyukur, dan memuji TUHAN.

4

Anak Heman yang melayani ialah Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot.

5

Mereka semuanya anak Heman. Heman adalah pelihat Daud. Allah telah menjanjikan kepada Heman untuk membuat kedudukannya menjadi kokoh. Allah menjanjikan untuk membuat Heman kuat. Jadi, Heman mempunyai banyak anak, 14 anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

6

Heman memimpin anak-anaknya dalam nyanyian di dalam Bait TUHAN. Mereka memakai canang, harpa, dan kecapi. Begitulah cara mereka melayani di Bait Allah.

7

Jumlah seluruhnya 288 orang bersama keluarga mereka, yang telah dilatih untuk terampil dalam menyanyi memuliakan TUHAN.

8

Mereka melakukan undi untuk menentukan tugas masing-masing. Setiap orang diperlakukan sama, baik tua maupun muda, baik guru maupun murid.

9

Undi pertama, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Asaf. Undi ke-2, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Gedalya.

10

Undi ketiga, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Zakur.

11

Undi keempat, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yizri.

12

Undi kelima, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Netanya.

13

Undi keenam, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Bukia.

14

Undi ketujuh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yesarela.

15

Undi kedelapan, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yesaya.

16

Undi kesembilan, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Matanya.

17

Undi kesepuluh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Simei.

18

Undi kesebelas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Azarel.

19

Undi kedua belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hasabya.

20

Undi ketiga belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Subael.

21

Undi keempat belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Matica.

22

Undi kelima belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yeremot.

23

Undi keenam belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hananya.

24

Undi ketujuh belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yosbekasa.

25

Undi kedelapan belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hanani.

26

Undi kesembilan belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Maloti.

27

Undi kedua puluh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Eliata.

28

Undi kedua puluh satu, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hotir.

29

Undi kedua puluh dua, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Gidalti.

30

Undi kedua puluh tiga, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Mahaziot.

31

Undi kedua puluh empat, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Romamti-Ezer.

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin