Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia (TL) 1954

Mazmur 108

1

Nyanyian mazmur Daud.

2

Bahwa hatiku telah tersedia, ya Allah! aku hendak menyanyi dan bermazmur, bahkan, dengan segenap jiwaku.

3

Jagalah, hai dandi dan kecapi! aku hendak bangun pada dini hari.

4

Aku hendak memuji-muji Engkau di antara segala bangsa, ya Tuhan! dan aku hendak bermazmur bagi-Mu di antara segala kaum.

5

Karena besarlah kemurahan-Mu di atas segala langit dan kebenaran-Mu sampai di awan-awan yang di angkasa.

6

Nyatakanlah kebesaran-Mu, ya Allah! di atas segala langit dan kemuliaan-Mu di atas seluruh muka bumi!

7

Supaya segala kekasih-Mu itu mendapat kelepasan, biarlah tangan-Mu kanan selalu mengadakan selamat bagi kami, dan hendaklah Engkau dengar akan kami.

8

Bahwa Allah telah berfirman dalam tempat kesucian-Nya, maka sebab itu berbangkitlah rindu hati-Ku; bahwa Aku akan membahagi Sikhem serta mengukur lembah Sukot.

9

Maka Gilead itu Aku punya dan Manasyepun Aku punya. Efrayim itulah makota-Ku dan Yehuda itulah tongkat kerajaan-Ku.

10

Moab itulah tempat pembasuh-Ku dan kepada Edom Aku mencampakkan kasut-Ku. Bersorak-soraklah karena Aku, hai orang Filistin!

11

Siapa menghantar akan daku ke dalam negeri yang teguh? Siapakah memimpin aku sampai ke dalam Edom?

12

Bukankah Engkau juga, ya Allah! yang telah menolak akan kami dan yang tiada keluar, ya Allah! serta dengan tentara peperangan kami?

13

Karuniakanlah kiranya pertolongan akan kami dalam hal kepicikan, karena selamat yang dari pada manusia itu sia-sialah adanya.

14

Bahwa serta dengan Allah kami akan berbuat perkara yang besar-besar, dan Iapun akan memijakkan segala musuh kami.

Indonesian Bible (TL) 1954
Alkitab Terjemahan Lama (TL) - 1954 ©