János 2

1

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.

2

Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.

3

Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk."

4

Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."

5

Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg."

6

Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.

7

Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig.

8

Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek.

9

Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,

10

és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort."

11

Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

12

Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig.

13

Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.

14

A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.

15

Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította,

16

és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!"

17

Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."

18

A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: "Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?"

19

Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."

20

Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?"

21

Ő azonban testének templomáról beszélt.

22

Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

23

Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.

24

Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,

25

és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.