Bibliaválasztás
Újtestamentum
Magyar Biblia 1975

Máté 22

1

Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk:

2

"Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának.

3

Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni.

4

Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre!

5

De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe.

6

A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket.

7

Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette.

8

Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.

9

Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre.

10

Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel.

11

Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve;

12

így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott.

13

Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.

14

Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

15

Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe.

16

Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták: "Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét.

17

Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?"

18

Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt: "Mit kísértetek engem, képmutatók?

19

Mutassatok nekem egy adópénzt!" Azok odavittek neki egy dénárt.

20

Jézus megkérdezte tőlük: "Kié ez a kép és ez a felirat?"

21

"A császáré" - felelték. Jézus erre kijelentette: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené."

22

Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak.

23

Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt:

24

"Mester! Ezt mondta Mózes: ha valaki meghal, és nem marad fiúgyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódot testvérének.

25

Volt nálunk hét testvér: az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta.

26

Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymásután mind a hét.

27

Végül aztán meghalt az asszony is.

28

A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a hét közül, hiszen mindegyiknek a felesége volt?"

29

Jézus így válaszolt nekik: "Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.

30

Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.

31

A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek:

32

Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké."

33

Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán.

34

Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek.

35

Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle:

36

"Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?"

37

Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38

Ez az első és a nagy parancsolat.

39

A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

40

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

41

Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus:

42

"Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia?" Ezt felelték: "Dávidé."

43

Majd újabb kérdést tett fel nekik: "Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja:

44

Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet.

45

Ha tehát Dávid Urának szólítja őt, miképpen lehet a Fia?"

46

De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society