4 Mózes 34

1

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:

2

Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint:

3

A déli határ a Cin-pusztától Edóm mentén húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé húzódjék a déli határ.

4

Kerülje meg a határ délről az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és végződjék Kádés-Barneától délre. Haladjon Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé.

5

Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.

6

A nyugati határ legyen a nagy tenger partvidéke. Ez legyen a nyugati határotok.

7

Az északi határt a nagy tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki.

8

A Hór-hegytől jelöljétek ki a hamáti útig, és a határ vége Cedádnál legyen.

9

Azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.

10

A keleti határt jelöljétek ki Hacar-Énántól Sefámig.

11

Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és menjen tovább a határ, amíg el nem éri a Kinneret-tó partját keleten.

12

Azután menjen lefelé a határ a Jordánnak, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül!

13

Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.

14

Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket. Manassé törzsének a fele is megkapta.

15

Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapott örökséget.

16

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:

17

Név szerint ezek a férfiak osszák fel az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.

18

Törzsenként egy-egy vezető embert válasszatok az ország felosztására.

19

Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálébot, Jefunne fiát.

20

Simeon törzséből Semúélt, Ammihúd fiát.

21

Benjámin törzséből Elidádot, Kiszlón fiát.

22

Dán fiainak a törzséből vezető emberül Bukkit, Jogli fiát.

23

József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből vezető emberül Hanniélt, Éfód fiát,

24

Efraim fiainak a törzséből pedig vezető emberül Kemúélt, Siftán fiát.

25

Zebulon fiainak a törzséből vezető emberül Elicáfánt, Parnak fiát.

26

Issakár fiainak a törzséből vezető emberül Paltiélt, Azzan fiát.

27

Ásér fiainak a törzséből vezető emberül Ahihúdot, Selómi fiát.

28

Naftáli fiainak a törzséből vezető emberül Pedahélt, Ammihúd fiát.

29

Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki Izráel fiai között Kánaán földjét.