4 Mózes 10

1

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:

2

Készíts két harsonát, ötvözött ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok.

3

Amikor megfújják azokat, gyűljön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához.

4

Ha az egyiket fújják meg, gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel nemzetségfői.

5

Ha pedig riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak.

6

Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor.

7

De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok.

8

A harsonákat Áron fiai, a papok fújják. Örök rendelkezés legyen ez nálatok nemzedékről nemzedékre.

9

Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek, az ÚR, és megszabadultok ellenségeitektől.

10

Fújjátok meg ezeket a harsonákat az öröm napjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattok be, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.

11

A második év második hónapjának a huszadik napján fölszállt a felhő a bizonyság hajlékáról.

12

Izráel fiai pedig elindultak a Sínai-pusztából és mentek táborhelyről táborhelyre, míg meg nem állapodott a felhő a Párán-pusztában.

13

Ekkor indultak el először az ÚRnak Mózes által adott parancsa szerint.

14

Először Júda fiai táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén. A sereg élén Nahsón, Amminádáb fia állt.

15

Az Issakár-törzs seregének élén Netanél, Cúár fia állt.

16

A Zebulon-törzs seregének élén Eliáb, Hélón fia állt.

17

Miután a hajlékot lebontották, elindultak Gérsón és Merári fiai, a hajlék hordozói.

18

Azután elindult Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok élén. A sereg élén Elicúr, Sedéúr fia állt.

19

A Simeon-törzs seregének élén Selumiél, Cúrisaddaj fia állt.

20

A Gád-törzs seregének élén Eljászáf, Deúél fia állt.

21

Majd elindultak a kehátiak is, a szentély hordozói, és fölállították a hajlékot, mire a többiek megérkeztek.

22

Azután Efraim táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén. A sereg élén Elisámá, Ammihúd fia állt.

23

A Manassé-törzs seregének élén Gamliél, Padácúr fia állt.

24

A Benjámin-törzs seregének élén Abidán, Gideóni fia állt.

25

Majd Dán táborának a hadijelvénye indult el a csapatok élén, mint az egész tábor utóvédje. A sereg élén Ahiezer, Ammisaddaj fia állt.

26

Az Ásér-törzs seregének élén Pagiél, Okrán fia állt.

27

A Naftáli-törzs seregének élén Ahira, Énán fia állt.

28

Ez volt Izráel menetelésének a rendje seregeik szerint, valahányszor elindultak.

29

Mózes ezt mondta Hóbábnak, aki a midjáni Reúélnak, Mózes apósának a fia volt: Mi elindulunk arra a helyre, amelyről azt mondta az ÚR: Nektek adom azt. Gyere velünk, és mi jót teszünk veled, mert az ÚR jót ígért Izráelnek.

30

De ő így felelt: Nem megyek, inkább visszamegyek hazámba, a rokonságomhoz.

31

Mózes ezt mondta: Ne hagyj el bennünket, hiszen te tudod, hol lehet tábort ütnünk a pusztában. Te légy a vezetőnk.

32

Ha velünk jössz, akkor részesíteni fogunk abban a jóban, ami jót velünk tesz az ÚR.

33

Elindultak az ÚR hegyétől háromnapi útra. A háromnapi úton előttük vonult az ÚR szövetségének ládája, hogy pihenőhelyet jelöljön ki nekik.

34

Az ÚR felhője volt felettük nappal, amikor elindultak a táborból.

35

Valahányszor elindult a láda, ezt mondta Mózes: Kelj föl, URam! Szóródjanak szét ellenségeid, fussanak el előled gyűlölőid!

36

Amikor pedig megállt, ezt mondta: Telepedj le, URam, Izráel ezreinek sokaságánál!