1 Krónika 7

1

Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.

2

Tólá fiai voltak Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt.

3

Uzzi fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai voltak: Míkáél, Óbadjá, Jóél és Jissijjá. Mind az öten főemberek voltak.

4

Hozzájuk tartoztak a családi származásuk szerint hadi szolgálatra rendelt csapatok: harminchatezer ember, mert sok feleségük és sok fiuk volt.

5

Testvéreik, Issakár egész nemzetsége, kiváló vitézek voltak, összesen nyolcvanhétezren, akiket beírtak a származási jegyzékbe.

6

Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél.

7

Bela fiai voltak: Ecbón, Uzzi, Uzziél, Jerimót és Íri, ez az öt családfő és kiváló vitéz. A származási jegyzékbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.

8

Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Eliezer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Mindezek Beker fiai voltak.

9

A származási jegyzékbe húszezer-kétszáz tőlük származó családfő és kiváló vitéz volt beírva.

10

Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai voltak: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsis és Ahisahar.

11

Mindezek Jediaél fiai voltak, családfők és kiváló vitézek; a hadi szolgálatra alkalmas emberek tizenhétezer-kétszázan voltak.

12

Suppim és Huppim Ír fiai voltak. Husim Ahér fia volt.

13

Naftáli fiai voltak: Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallúm, Bilhá unokái.

14

Manassé fia volt Aszriél, akit arám másodrangú felesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is.

15

Mákír pedig feleségül vette Huppim és Suppim Maaká nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai lettek.

16

Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai Úlám és Rekem voltak.

17

Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai.

18

Nővére, Móleket szülte Ishódot, Abiezert és Mahlát.

19

Semídá fiai Ahján, Sekem, Likhi és Aniám voltak.

20

Efraim fia volt Sútelah, ennek a fia Bered, ennek a fia Tahat, ennek a fia Eládá, ennek a fia Tahat,

21

ennek a fia Zábád, ennek a fiai: Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték a gátiak, az ország bennszülöttjei, mert lementek, hogy elvegyék a jószágukat.

22

Apjuk, Efraim sokáig gyászolt, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy megvigasztalják.

23

Azután bement a feleségéhez, az pedig teherbe esett, és fiút szült, akit Beríának neveztek el, mert ez akkor történt, amikor szerencsétlenség érte a házát.

24

Leánya pedig Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Bét-Hórónt és Uzén-Seerát építette.

25

Fia Refah volt, ennek a fia Resef, ennek a fia Telah, ennek a fia Tahan,

26

ennek a fia Ladán, ennek a fia Ammihúd, ennek a fia Elisámá,

27

ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt.

28

Az ő birtokuk és lakóhelyük volt Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig.

29

Manassé fiainak a birtokában voltak Bétseán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.

30

Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisvi, Beríá és ezeknek a húga, Szerah.

31

Beríá fiai voltak Heber és Malkiél, aki Birzávit apja volt.

32

Heber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot, és ezeknek a húgát, Súát.

33

Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.

34

Sómér fiai voltak: Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.

35

Testvérének, Hélemnek a fiai voltak: Cófah, Jimná, Séles és Ámal.

36

Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Béri és Jimrá,

37

meg Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.

38

Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará.

39

Ullá fiai voltak: Árah, Hanniél és Ricjá.

40

Mindezek Ásér utódai, családfők, válogatott kiváló vitézek, a főemberek vezetői voltak. Amikor származási jegyzékbe vették őket a hadi szolgálatra, szám szerint huszonhatezren voltak.